06.02.2019

VIRTA-hanke lähtee viemään eteenpäin maakuntien tietojohtamisen kokonaisuutta

SoteDigin tietojohtamisen hanke on nimetty VIRTA-hankkeeksi. Nimi kuvaa tekemisen konkreettista tavoitetta eli tiedon liikkumista sujuvana virtana ja siinä muodossa, missä tietoa kulloinkin tarvitaan.

VIRTA-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- eli TOIVO-ohjelmaa. VIRTA-hankkeessa määritetään ja mallinnetaan yhteistyössä maakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa sote-tietosisällöt sekä jalostetaan ne valmiiksi tietotuotteiksi maakuntien tietojohtamisen tueksi. VIRTA-hankkeen työ toteutetaan pääsääntöisesti pilottien avulla.

VIRTA-hankkeen vastinparina TOIVO-ohjelman toteuttamisessa on VALTAVA-hanke, jossa valmistellaan kansallisten toimijoiden arkkitehtuuria ja tietojohtamisen mallia.

Työn taustoittamiseksi SoteDigin ja Vimanan tietojohtamisen asiantuntijat tapasivat syksyn 2018 aikana kaikkien tulevien maakuntien edustajat. Tapaamisten tarkoituksena oli selvittää kunkin maakunnan tietojohtamisen nykytilanne ja saada tietoa maakuntien suunnitelmista ja tarpeista.

Tapaamisten tulokset koottiin raportiksi, jonka perusteella laaditaan hankesuunnitelma. Tavoitteena on jatkaa keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriön suunnitteluhankkeissa käynnistettyä järjestäjän tietomallityötä sekä kehittää raportointi- ja analytiikkavälineitä ja suunnitella kokonaisuuden tekninen toteutus.

”Keskusteluissa kävi ilmi, että maakunnat ovat keskenään hyvin eri vaiheissa valmistelussaan. Jokaisella maakunnalla on kuitenkin omat vahvuutensa ja toisaalta työstämistä vaativat osa-alueensa. Kierroksella vahvistui käsitys yhteisestä tavoitteesta, sillä maakunnat tarvitsevat palvelujen järjestämistehtävässään yhteisen tietomallin pohjalle rakentuvat välineet ja toteutuksen, SoteDigin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityspäällikkö Elina Välikangas kertoo.

Tällä hetkellä tieto on kirjaimellisesti hajallaan eri kunnissa ja kuntayhtymissä, lukemattomissa eri organisaatioissa ja järjestelmissä. Kirjaamiskäytännöt eivät ole yhtenäisiä, tiedonkeruu on osittain manuaalista ja koko maakunnan kattavaa tietoa ei ole olemassakaan. Valtakunnan tasolla tiedot ovat käytettävissä auttamattomasti viiveellä.

”Paljon on jo tehty ja kaikkea olemassa olevaa myös käytetään hyväksi. Peruslähtökohtana on, että tieto tallennetaan vain kerran. Tiedon pitää kulkea ja saman tiedon pitää olla käytettävissä jalostettavaksi eri tarkoituksiin. Yhtenäiset tietosisällöt ja tilannekuvat ovat edellytyksiä niin maakuntien sisäiseen tietojohtamiseen kuin koko valtakunnan tasollakin tapahtuvaan analysointiin ja esimerkiksi maakuntien keskinäiseen vertailuun”, Elina havainnollistaa.

VIRTA-hankkeen vetovastuussa on SoteDigi, mutta työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntien ja Vimanan kanssa. Samalla pidetään huoli siitä, että tiedonkulku ja yhteistyö on saumaton myös kansallisiin toimijoihin päin.

”Yhteistyö on välttämätön, jotta syntyy eheä kokonaisuus kansallisella tasolla. Vaaditaan paljon koordinaatiota, jotta ei ajauduta siihen, että on maakunnan ja valtionhallinnon tietopohja eriytyy ja syntyy kaksi eri todellisuutta”, Elina tähdentää.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa maakunnille on tulossa paljon lakisääteisiä tehtäviä, joten luotettavan, ajantasaisen ja jatkuvasti päivittyvän tiedon tarve on iso. Syksyn maakuntatapaamisista välittyikin selkeä viesti valtakunnan tasolle: Ohjauksen tulee olla yhtenäistä.

”Tarvitaan yhtenäistä, ei sektoreittain tapahtuvaa valtion ohjausta ja kansallisia selkeitä linjauksia”, Elina summaa.

Elina Välikangas
– SoteDigin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityspäällikkö lokakuusta 2018 alkaen
– terveystieteiden maisteri
– työskenteli aiemmin tehtävässä, joka jakautui puoliksi Oulun kaupungin kehittämis- ja laatupäällikön työhön ja Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun projektipäällikön työhön

Tietojohtamista edistetään ohjelmalla ja hankkeilla – palapelin osat pähkinänkuoressa

 TOIVO-ohjelma
– sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma
– vastuutahona sosiaali- ja terveysministeriö

VALTAVA-hanke
– kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa kehittävä hanke
– vastuutahoina THL, Kela ja Valvira, osin myös Fimea ja Työterveyslaitos

VIRTA-hanke
– maakuntien tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja kehittävä hanke
– vastuutahoina SoteDigi Oy, maakunnat ja Vimana Oy