Archive: Aktuellt

19.08.2021

Virta-projektets samarbetsforum för informationsledning förtydligar den gemensamma ståndpunkten och hjälper till i det regionala utvecklingsarbetet

Experter på informationsledning som utsetts av välfärdsområdena medverkar i Virta-projektets nätverk för informationsledning. Med hjälp av nätverket säkerställer man en nationell enhetlighet mellan lösningar och

28.06.2021

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten. I arbetet samlar man in en allmän bild av områdenas system och deras uppgifter

02.06.2021

AuroraAI:s nya användargränssnitt genomförs, lättillgängligare tjänster ökar inbesparingar och välfärd

I medlet av april övergick DigiFinland till genomförandefasen i utvecklingen av AuroraAI-nätets användargränssnitt. Genomförandefasen fortsätter till slutet av år 2022. AuroraAI-projektet som utvecklar DigiFinlands användargränssnittslösningar

11.05.2021

Jourhjälp 116117 hjälper redan nästan alla finländare med brådskande hälsoproblem

Plågsam buksmärta, kattbett eller hög feber – uppstår misstanken att du borde besöka jouren? De flesta finländare kan anlita Jourhjälpen 116117 vid oro för ovan

18.05.2021

Elektroniskt familjecenter är en elektronisk tjänst för familjecenterarbetet i de framtida välfärdsområdena från och med 2023

Fungerande, aktuella elektroniska tjänster är en väsentlig del av reformen av barn- och familjetjänsterna. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och familjecentermodellen fungerar som

DigiFinland stöder nationell enhetlighet i distanstjänster

Distanstjänsterna har blivit vanligare inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna särskilt under coronatiden. Man har tagit i bruk allt fler distanstjänster som utnyttjar video vid

Blogg: Kriser formar samhället – hur säkerställer vi ett inbyggt och standardiserat dataskydd?

”Mänskligheten står nu inför en global kris, som kanske är vår generations största kris. De beslut som fattas av människor och regeringar under de närmaste

Nuläget för informationsledningen i välfärdsområdena kartlades

Man har genomfört en kartläggning av informationsledningens nuläge i välfärdsområdena. Syftet med kartläggningen var att skapa en helhetssyn på nuläget och utvecklingsbehoven inom informationsledningen i

06.04.2021

Bloggar: De nationella stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering underlättar vardagen för social- och hälsovårdspersonalen och medborgarna

De nationella elektroniska stödtjänsterna främjar utvecklingen och harmoniseringen av digital ärendehantering, oberoende vilken offentlig tjänst som används i det enskilda tillfället. Stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering

Inom projektet Elektronisk arkivering har en utvärderingsram färdigställts – pilotprojekt med Soite

Det nationella och koordinerande projektet Elektronisk arkivering stöder och handleder områden som utför arkivering av gamla uppgifter i valet av högklassiga och kostnadseffektiva lösningar för

26.03.2021

Omaolos rekommendationer och anvisningar för egenvård kan nu sparas i Mina Kantas uppgifter om välbefinnande

Rekommendationer och anvisningar för egenvård från Omaolo kan nu förutom i Omaolo sparas i Datalagret för egna uppgifter, det vill säga i Mina Kantas uppgifter

30.03.2021

Omaolo och Jourhjälpen 116117 med i Servicedatalagret

Suomi.fi-servicedatalagret är den offentliga förvaltningens gemensamma och centraliserade datalager för att beskriva de tjänster och servicekanaler som den offentliga förvaltningen producerar. Via det öppna gränssnittet

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor