04.03.2024

Fem år fyllda av utveckling för Omaolo

I februari 2024 fyllde Omaolo fem år. Servicen har ända från början fokuserat på kontinuerlig utveckling, tillförlitlighet och patientsäkerhet. För närvarande satsar man i Omaolo särskilt på kundupplevelsen och servicens effektivitet. Utredningen om Omaolos effektivitet som genomfördes hösten 2023 visade att fungerande patienthandledningsprocesser är en förutsättning för att uppnå effektivitet. Invånarna är också nöjda med servicen när de kan sköta sina ärenden från början till slut på en helt digital väg. Effektivitetsutredningens resultat styr utvecklingen av processerna i Omaolo i rätt riktning.

Den nationella Omaolo-webbtjänstens rötter sträcker sig ända till 2012, då de första stegen i tjänsten togs i Tavastehus, då Innotiimi grundades i anslutning till det dåvarande affärsverket Terveyspalvelut. I Innotiimi framskred idén om en elektronisk servicehelhet och ett koncept utarbetades för den tjänst som skulle utvecklas. Bland annat Sitra finansierade utvecklingen av tjänsten. I projektet Päätöksentuki asiakkaalle och dess fortsättningsprojekt utvecklades tjänsten minunterveyteni.fi. Det första som togs i bruk var Elektronisk hälsokontroll (2014) och senare symtombedömningsenkäter (2015).

ODA-projektet inleds
På många andra orter hade man haft liknande tankar om elektroniska tjänster. I juni 2014 samlades en grupp representanter för kommunerna i Kommunernas hus och samtidigt inleddes de första definitionerna av ODA-projektet, dvs. Egenvård och Digitala Mervärdestjänster. Esbo stad valdes till utvecklingsledare. Sitra finansierade projektets samlingsfas. ODA-konsortiet ansökte sommaren 2015 om finansiering i Sipiläs regerings spetsprojektansökan och det godkändes. Projektet inleddes den 1.1.2016.

För utvecklingen valdes Kustannus Oy Duodecim att ansvara för tjänstens medicinska innehåll (Tietämyskanta-ratkaisu) och till applikationsleverantör valdes Mediconsult-Solita konsortium. Till slut var 14 kommuner eller samkommuner engagerade i projektet: Esbo, Helsingfors, Eksote, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo, Tammerfors, Borgå, Tavastehus, Sodankylä, Kuopio, Joensuu/Siun Sote, Lahtis/PHHYKY och Uleåborg.

Det riksomfattande projektet framskrider
ODA-projektet delades in i ett riksomfattande projekt som Esbo funderade som värd för samt i lokala projekt i olika städer och samkommuner. Projektet började utveckla applikationen och förbereda de deltagande organisationerna för verksamhetsförändringen. Innehållet utvecklades vid sidan av den tekniska applikationsutvecklingen: servicebedömningar, symtombedömningar, regelbundna kontroller, välbefinnandekontroller och välbefinnandecoachningar.

Kommunikationen var en viktig del av genomförandet av projektet. Projektbyrån samarbetade också med THL och FPA och slutligen kom man även på namnet Omaolo i ett trepartssamarbete dem emellan.

Utvecklingen av Omaolo överfördes till SoteDigi Oy i augusti 2018. Utvecklingen av Omaolo fortsatte med genomförandet av den vision som beskrevs i ODA-projektet och samtidigt identifierades nya utvecklingsbehov för de kommande åren.

Stora språng och coronaåren 2019–2022
Under de följande åren framskred utvecklingen av Omaolo i snabb takt. De tre första symtombedömningarna i Omaolo publicerades för invånarnas bruk den 6.2.2019. Hösten samma år användes redan 11 nya symtombedömningar. I mars 2020 fick Omaolo ett certifikat enligt EU:s direktiv om medicintekniska produkter (MDD).

I och med coronapandemin som bröt ut våren 2020 gav social- och hälsovårdsministeriet i början av mars SoteDigi i uppgift att utveckla en symtombedömning som lämpar sig för handledning av coronapatienter. Den första versionen av bedömningen producerades cirka en vecka efter uppdraget 16.3.2020. I det skedet fanns det ännu mycket lite information om coronaviruset och när informationen ökade var man tvungen att uppdatera symtombedömningen för coronavirusinfektion två gånger i veckan under våren 2020. Innehållet i symtombedömningen utvecklades i nära samarbete med THL, Kustannus Oy Duodecim, SoteDigi och kliniker inom andra specialiteter som deltog i behandlingen av coronapatienter. Först under sommaren 2020 lugnade sig uppdateringstakten något. Symtombedömningen för coronavirusinfektion i Omaolo hade en betydande roll i att hänvisa invånarna i många områden till rätt hjälp när hälso- och sjukvårdssystemet var extremt belastat.

Antalet användare av Omaolo var till en början lågt. Det var först symtombedömningen för coronavirusinfektion som ledde till ett större antal användare av Omaolo och ökade också det övriga innehållets popularitet. Symtombedömningen för coronavirusinfektion fylldes i nästan 1,4 miljoner gånger 2020 och 2,4 miljoner gånger 2021.

I juni 2020 fortsatte den innehållsmässiga utvidgningen när hälsokontroll, coachningar och blanketter för förhandsuppgifter för regelbundna kontroller togs i bruk.

År 2021 kom nya innehåll med i Omaolo när formuläret för uppföljning av blodtrycket och välbefinnandekontrollen togs i bruk. Den 16.5.2022 beviljades tjänsten Omaolo CE-certifikat enligt EU-förordningen 2017/745 (MDR). Uppfyllandet av kraven i förordningen var en stor men belönande ansträngning.

DigiFinland bildades den 1 februari 2020, genom fusion av de år 2017 grundade statliga bolagen med specialuppgifter SoteDigi Oy och Vimana Oy. Verksamheten inleddes under namnet DigiFinland i oktober 2020.

Omaolo idag
Omaolo fortsätter att växa och utvecklas tillsammans med välfärdsområdena. Alla symtombedömningar i Omaolo fylldes i över 790 000 gånger 2023.

I början av 2023 publicerades blanketten Annan kontakt i Omaolo samt Symtom eller skada i tänder eller mun-symtombedömningen. Områdena har hela tiden utökat utnyttjandet av Omaolo och tagit i bruk nytt innehåll i bra takt. För närvarande använder cirka 70 % av välfärdsområdena Omaolo i invånarens vårdvägar. Invånarna har ändå tillgång till användning av Omaolo i hela landet, oberoende av tidpunkt och plats.

Symtombedömningen för coronavirusinfektion togs ur bruk i november 2023. Coronavirussjukdomen började behandlas på samma sätt som andra luftvägsinfektioner och därför avlägsnades även Symtombedömningen för coronavirusinfektion från Omaolo. Det fanns inte längre behov av en separat coronaprocess och bedömning av coronasymtomen.

Hösten 2023 genomfördes en effektivitetsutredning av Omaolo, där det tydligt framkom att enbart en digital tjänst inte ger genomslagskraft, utan att det i bakgrunden behövs fungerande hälso- och socialvårdsprocesser. Verksamhetsförändringen som de digitala tjänsterna förutsätter utmanar såväl organisationer som använder tjänsten som vårdpersonal. Vad gäller Omaolo har man fått goda erfarenheter från områden där vårdvägarna har digitaliserats helt. Detta ger uttryckligen användarnöjdhet när invånaren vill och kan uträtta ärenden digitalt. Effektivitetsutredningens resultat stöder utvecklingen av Omaolo i fortsättningen. De viktigaste utvecklingsobjekten utifrån effektivitetsutredningen är att öka integrationsförmågan i Omaolo, bygga smidiga digitala vårdvägar i samarbetet mellan de områden som använder Omaolo och och Kustannus Oy Duodecim, som ansvarar för Omaolos medicinska innehåll. Dessutom söker man tillsammans med de områden som använder Omaolo metoder för att öka användningen av Omaolo.

Källor:
Jari Numminens memoarer
Arkiv och meddelanden i Omaolo