19.12.2023

Monipuolisia ja onnistuneita kokeiluja Polis-alustalla

Vuoden 2023 aikana on pilotoitu kansalaisvaikuttamisen alustaratkaisua Polista. Polista on kokeiltu hyvinvointialueilla tarkoituksena lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoon. Laajasti käytettävä ratkaisu hyödyttää monia ilman alueellisia erityisratkaisuja.

Polis on verkkokeskustelualusta, jonka avulla osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat valitun aihealueen esitetyistä väitteistä. Osallistujat voivat myös lisätä keskusteluun itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi. Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Kyselyitä hyvinvointialueiden asukkaille

Polista on pilotoitu vuoden 2023 aikana kuudella hyvinvointialueella. Tähän mennessä alueilla on toteutettu yhteensä 12 Polis-kyselyä. Kokeiluilla hyvinvointialueet halusivat selvittää, miten he voisivat palvella asukkaitaan paremmin Polista hyödyntäen.

Alustaa testattiin hyvinvointialueilla monin eri aihein. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Soitessa Polis-kyselyn aiheena oli nuorten mielenterveyspalveluiden saavutettavuus. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue keskittyi Polis-pilotissaan vahvistamaan nuorten ja lapsiperheiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemusasiantuntijoiden osallistumista päätöksentekoon. Keski-Suomen hyvinvointialueella Polis-kyselyitä järjestettiin aiheilla ehkäisevä päihdetyö, väkivallan ehkäisytyö, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja etä- ja lähipalvelut. Keskustelun tuloksia ja niistä tehtyjä yhteenvetoja on viety hyvinvointialueilla päätöksenteon tueksi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Oma Hämeessä Polista hyödynnettiin palveluverkkoselvityksessä. Oma Häme kertoo tiedotteessaan, että Polis-keskusteluja järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäisellä kierroksella vastauksia saatiin reilut 380 kappaletta ja sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä esitettiin Polis-alustalla näkökulmia noin 190 kappaletta. Toisella kierroksella osallistujia oli lähes 300 ja kannanottoja tehtiin yhteensä reilut 9000 kappaletta. Keskustelun toisessa vaiheessa syvennyttiin aiheisiin, jotka ensimmäisessä vaiheessa puhuttivat eniten osallistujia. Keskustelun tulokset ja niistä tehdyt yhteenvedot on viety päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle tehtävässä päätösesityksessä huomioidaan väestön esiin nostamat näkökulmat ja annetut lausunnot.

Pirkanmaan hyvinvointialueella testattiin alustaa organisaation sisäisellä kyselyllä

Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä. Polis tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden edistää avoimuutta, demokratiaa ja osallisuutta omassa sisäisessä päätöksenteossa. Se mahdollistaa esimerkiksi eri työryhmien, osastojen tai organisaation työntekijöiden osallistumisen keskusteluihin ja päätöksentekoon.

”Osallistumisen mahdollisuus voi parantaa sisäistä yhteistyötä, lisätä työntekijöiden sitoutumista ja auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, jotka heijastavat koko organisaation näkemyksiä ja tarpeita” kertoo DigiFinlandin asiantuntija Eetu Leppänen.

Pirkanmaan hyvinvointialueella Polis-alustan vastaanottoa testattiin organisaation sisäisellä kyselyllä. Kyselyn aiheena oli ammattilaisen näkökulma asukkaille suunnatuista digipalveluista.

“Tavoitteena oli testata millaisen vastaanoton uusi palvelu saa, miten se houkuttelee käyttäjiä osallistumaan ja millaisia tuloksia se tuottaa. Alusta sai hyvän vastaanoton sitä käyttäneiltä osallistujilta”, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelupäällikkö Janne Leinonen.

“Tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia ja tarjoavat varmasti uuden näkökulman sekä tavan saada vastauksia kysymyksiin”, kertoo Leinonen.

Neljän viikon kansallinen kysely

Kansallisten kyselyjen avulla kansalaiset voivat osallistua keskusteluihin ja antaa panoksensa erilaisiin päätöksiin, kuten kaupunkisuunnitteluun, terveydenhuoltoon tai koulutukseen liittyen.

Polista testattiin laajalle yleiselle, kun alkusyksystä kaikki suomalaiset pääsivät halutessaan vaikuttamaan ja testaamaan Polis-alustan käyttöä Mitä mieltä, Suomi? -kampanjassa. Kyselyyn vastasi 18 000 suomalaisia.

”Polis tarjoaa mahdollisuuden kerätä laajasti eri näkemyksiä ja mielipiteitä. Tämä voi auttaa viranomaisia tekemään päätöksiä, jotka heijastavat kansalaisten tarpeita ja toiveita”, kertoo Leppänen.

Alueilta tärkeitä huomioita alustan kehittämiseksi

Sekä kansallinen että alueilla toteutetut kyselyt ovat tarjonneet tärkeitä huomioita siihen, miten alustaa ja sen käytettävyyttä voitaisiin jatkossa kehittää. Alueiden edustajilta on saatu tärkeää palautetta alustan käytöstä.

”Alusta saakka oli selvää, että alustan täytyy jatkossa olla muun muassa olla saavutettavampi”, pohtii Leppänen.

Alustan käyttöliittymän kehittämisen tueksi DigiFinland järjesti työpajoja, joissa mukana oli alueiden edustajia. Alustan käyttömukavuutta edistetään alueilta saatujen kehitysideoiden avulla.

Polis-kokeilut alueilla saavat päätöksensä vuoden 2023 loppuun mennessä. Olisiko Poliksen kaltaiselle kyselyalustalle tarvetta myös jatkossa?

”Ehdottomasti kyllä. Polis poikkeaa sopivasti muista osallistumisen menetelmistä ja sille on selkeä kysyntä olemassa niin asukkaiden kuin henkilökunnan keskuudessa. Kunhan käyttöliittymä saadaan käyttäjäystävällisemmäksi ja intuitiiviseksi, niin Poliksen mahdolliset käyttötapaukset lisääntyvät moninkertaisiksi”, Leinonen kertoo.

Palvelun jatkokehityssuunnitelmia on tehty ja jatkoa vuodelle 2024 selvitetään.

DigiFinland toteuttaa kokeiluhanketta, jossa Polis-alustan käyttö mahdollistetaan Suomessa. Kokeiluhanke on Sitran rahoittama. DigiFinland vastaa projektin teknisestä toteutuksesta, verkkoalustakokeilujen läpiviennistä ja alustan palvelullistamisesta.