03.01.2024

Mångsidiga och framgångsrika test på Polis-plattformen

Under 2023 har man gjort ett pilotprojekt med Polis, en plattform för medborgarinflytande. Plattformen Polis har testats i välfärdsområdena med syftet att förbättra invånarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i området. Lösningen kan användas i stor utsträckning och gynnar många utan områdesspecifika speciallösningar.

Polis är ett webbaserat diskussionsforum som låter deltagarna uttrycka åsikter om påståenden inom det valda ämnesområdet. Deltagarna kan även lägga till påståenden som de själva formulerat i diskussionen, som andra deltagare sedan kan rösta om. Polis producerar realtidsinformation om vad deltagarna är eniga om och var deras åsikter går isär.

Enkäter för välfärdsområdenas invånare

Under 2023 har man genomfört pilotprojekt med Polis i sex välfärdsområden. Hittills har sammanlagt 12 Polis-enkäter genomförts i områdena. Med pilotprojekten ville välfärdsområdena undersöka hur de bättre kunde betjäna sina invånare genom att utnyttja Polis.

Välfärdsområdena testade plattformen med många olika ämnen. Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite använde t.ex. Polis-enkäten för att fråga om tillgängligheten till mentalvårdstjänster för unga. Norra Karelens välfärdsområde fokuserade i sin Polis-pilotstudie på att stärka deltagandet i beslutsfattandet för unga och barnfamiljer samt för erfarenhetsexperter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna. I Mellersta Finlands välfärdsområde omfattade Polis-enkäterna förebyggande rusmedelsarbete, förebyggande av våld, ordnande av social- och hälsovårdstjänster samt distans- och närtjänster. Diskussionens resultat och deras sammanfattning har i välfärdsområdena framlagts som stöd till beslutsfattandet.

I Egentliga Tavastlands välfärdsområde utnyttjades Polis i Oma Häme för utredning av servicenätet. Oma Häme berättar i sitt meddelande att Polis-diskussioner organiserades i två omgångar. Under den första omgången fick man in drygt 380 svar och ca 190 åsikter om ordandet av social-, hälso- och räddningstjänster presenterades på Polis-plattformen. Under den andra omgången deltog nästan 300 personer och drygt 9 000 ställningstaganden gjordes sammanlagt. I den andra omgången av diskussionen fördjupade man sig i de ämnen som hade diskuterats mest av deltagarna under den första omgången. Diskussionens resultat och deras sammanfattning har framlagts som stöd till beslutsfattandet. De synpunkter och yttranden som befolkningen lyft fram tas till exempel i beaktande i beslutsförslaget som görs till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

I Birkalands välfärdsområde testades plattformen med en intern enkät inom organisationen
Verktyget kan utnyttjas flexibelt när man vill nå ett stort antal invånare eller när målet är att nå specifika målgrupper på ett mer utvalt sätt. Polis erbjuder organisationer möjlighet att främja öppenhet, demokrati och delaktighet i internt beslutsfattande. Det möjliggör t.ex. för anställda i olika arbetsgrupper, avdelningar eller organisationer att delta i diskussioner och beslutsfattande.

”Möjligheten att delta kan förbättra det interna samarbetet, öka de anställdas engagemang och hjälpa organisationen fatta bättre beslut som återspeglar organisationens synpunkter och behov” berättar Eetu Leppänen, sakkunnig vid DigiFinland.

I Birkalands välfärdsområde testades mottagandet av Polis-plattformen med en intern enkät inom organisationen. Enkäten tog upp vårdpersonalens syn på de digitala tjänster som är riktade till invånarna.

”Målet var att testa hur den nya plattformen tas emot, hur den lockar användarna att delta och hurdana resultat den ger. Plattformen fick ett bra mottagande av de deltagare som använde den”, berättar Janne Leinonen, planeringschef vid Birkalands välfärdsområde.

”Resultaten var väldigt intressanta och kommer säkerligen erbjuda ett nytt perspektiv och sätt att få svar på frågor”, berättar Leinonen.

Nationell enkät under fyra veckor

Med hjälp av nationella enkäter kan medborgarna delta i diskussioner och bidra till olika beslut, såsom stadsplanering, hälso- och sjukvård eller utbildning.
Polis testades omfattande av allmänheten, då alla finländare i början av hösten kunde påverka och testa Polis-plattformen i Vad tycker du, Finland? -kampanjen. Enkäten besvarades av 18 000 finländare.

”Polis gör det möjligt att omfattande samla in olika synpunkter och åsikter. Det kan hjälpa myndigheterna att fatta beslut som återspeglar medborgarnas behov och önskemål”, berättar Leppänen.

Viktiga observationer från välfärdsområdena för att utveckla plattformen

Både den nationella enkäten och de enkäter som genomfördes i välfärdsområdena har gett viktiga observationer om hur plattformen och dess användbarhet kan utvecklas i framtiden. Välfärdsområdenas representanter har gett viktig respons om hur det är att använda plattformen.
”Från början var det bland annat tydligt att plattformen måste vara mer tillgänglig i fortsättningen”, funderar Leppänen.

DigiFinland ordnade workshoppar där välfärdsområdenas representanter deltog för att stöda utvecklingen av plattformens användargränssnitt. Plattformens användarkomfort främjas genom utvecklingsidéer välfärdsområdena gett.

Polis-testen i välfärdsområdena avslutas innan årsskiftet 2023. Finns det behov av en liknande enkätplattform som Polis även i fortsättningen?

”Ja, utan tvekan. Polis är tillräckligt annorlunda jämfört med andra metoder för deltagande och det finns en tydlig efterfrågan både bland invånare och personal. När användargränssnittet blir mer användarvänligt och intuitivt kommer Polis-plattformens användningsmöjligheter att mångdubblas”, berättar Leinonen.

Planer för fortsatt utveckling av tjänsten har utarbetats och en fortsättning för 2024 utreds.
DigiFinland genomför ett försöksprojekt där användningen av Polis-plattformen möjliggörs i Finland. Försöksprojektet finansieras av Sitra. DigiFinland ansvarar för projektets tekniska realisering, genomförande av webbplattformstesten samt tjänstefieringen av plattformen.