05.03.2020

Maakuntien tietojohtamisen tilaa kartoitetaan kypsyystasojen arvioinneilla

Kevään 2020 aikana SoteDigi on aloittanut tietojohtamisen kypsyystason arvioinnit maakunnissa. Arvioinnit toteutetaan mallilla, joka kehitettiin edellisen sote- ja maakuntavalmistelun aikana julkisten organisaatioiden tarpeet huomioiden (ks. linkki tämän uutisen lopussa). Tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys maakuntien tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, lisätä tietoutta tietojohtamisesta sekä tukea tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä.

Kypsyystason arviointi toteutetaan verkkopohjaisena kyselynä, jonka vastaajiksi maakunnissa valitaan edustajia mm. järjestämisvastuullisesta johdosta ja asiantuntijoista, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Kyselyssä tarkastellaan tietojohtamista eri näkökulmista – yhteensä kymmenestä tietojohtamisen osa-alueesta käsin. Kysymyksillä kartoitetaan tietojohtamisen nykytilaa ja vastaajien tyytyväisyyttä siihen.

Arviointimallin mukaisen kyselyn tulokset toimivat vertailukohtana kehityksen seurannassa ja arvioinnissa. Kun sama arviointi toteutetaan eri maakunnissa samalla mittarilla ja periaatteilla, se mahdollistaa myös kansallisen vertailtavuuden.

”Kansallisen vertailtavuuden tarkoituksena ei ole asettaa alueita kypsyysjärjestykseen, vaan lisätä ymmärrystä alueiden kehitystyön ja tuen tarpeista. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta SoteDigi pystyy kohdennetummin tukemaan alueita tietojohtamisen osalta muun muassa kehittämissuunnitelman tekemisessä”, pohtii tietojohtamisen asiantuntija Laura Niiniviita.

Kypsyystason arviointi on toteutettu tähän mennessä neljässä maakunnassa. Arviointia suositellaan toteutettavaksi kaikilla alueilla, mutta se on edellytys vain alueille, jotka ovat saaneet myönteisen valtionapupäätöksen. Tietojohtamisen arviointimallin mukaiseen toteutukseen on mahdollista saada tukea tai kyselyn toteutus ja tulosten raportointi palveluna SoteDigistä.

Valtionapua saavilta maakunnilta edellytetään tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma tukee tietojohtamisen eri osa-alueiden järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista kehittämistä ja se muodostetaan organisaation strategiaan ja kokonaisvaltaiseen arkkitehtuuriin pohjautuen. Suunnitelma sisältää muun muassa tietojohtamiseen liittyvät toimenpiteet, vastuut, resurssoinnit, aikataulun sekä toteutumisen seurannan ja arvioinnin

”Tietojohtamisen kypsyystason arviointikyselystä saadut tiedot ja huomiot ovat hyvä pohja organisaation tietojohtamisen kehittämissuunnitelmalle. Suunnitelma ohjaa ja aikatauluttaa alueen tietojohtamisen kehitystä”, tiivistää SoteDigin tietojohtamisen asiantuntija Pekka Uotinen.

Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta