16.12.2021

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamista edistävä Virta-hanke etenee tuloksekkaan vuoden jälkeen toiselle hankekaudelle

Hyvinvointialueiden tietojohtamisen valmiuksia edistävä ja järjestämislain 29 § mukaista vähimmäistietosisältöpohjaa valmisteleva Virta-hanke etenee toiselle hankekaudelle vuonna 2022. Hankkeen työskentely on alusta alkaen pohjautunut tiiviiseen yhteistyöhön hyvinvointialueiden edustajien ja DigiFinlandin asiantuntijoiden välillä. Työntäyteinen vuosi yhteistyössä hyvinvointialueiden edustajien ja kansallisten toimijoiden kanssa konkretisoitui ensimmäisen hankekauden tavoitteiden saavuttamisena.

Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt kaksivuotinen Virta-hanke jatkaa työskentelyään toisella hankekaudella vuonna 2022. Virta-hanke on osa STM:n sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-Toivo-ohjelmaa. Sen rinnalla toimii Kelan, THL:n ja Valviran yhteinen Valtava-hanke. Virta-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla, joka perustuu yhtenäisiin tietosisältöihin sekä kansallisesti sovittuihin tietorakenteisiin.  

Virta-hankkeen työskentelyn keskiössä on ollut hyvinvointialueiden tukeminen tietojohtamisen kyvykkyyden kasvattamisessa, erityisesti sote-järjestämistehtävässä. Samalla hankkeen tavoitteena on ollut edistää yhtenäisyyttä kansallisen arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan sekä hyvinvointialueiden johtamisen tietosisältöjen välillä. 

DigiFinlandin Virta-hankkeen tehtävänä on ollut koordinoida hyvinvointialueiden keskinäistä tietojohtamisen yhteistyötä sekä toimia linkkinä hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden välillä rakenneuudistushankkeen johtamisen ja ohjauksen osa-alueella”, toteaa Virta-hankkeen hankepäällikkö Elina Välikangas.  

Virta-hankkeen ja hyvinvointialueiden yhdessä valmistelemalla vähimmäistietosisältöpohjan kehitystyöllä varmistetaan, että hankkeessa muodostettu tietopohja mahdollistaa järjestämislain ja kansallisten määräyksien noudattamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen kaikkea varmistetaan kattavaa ja tasapainoista tietokokonaisuutta hyvinvointialueen järjestämistehtävää, johtamista ja ohjausta varten. Samalla sen tulee myös tukea hyvinvointialueiden oman julkisen palvelutuotannon operatiivista johtamista.

Yhtenäiset tietosisällöt mahdollistavat järjestämislakiin perustuvan tietojohtamisen hyvinvointialueilla

Kuluneen vuoden aikana Virta-hankkeen työskentelyyn on olennaisena osana kuulunut järjestämislain 29 § mukaisen vähimmäistietosisältöpohjan työstäminen. Vähimmäistietosisältö asettaa raamit sille, mitä sote-tietoja hyvinvointialueilla on kerättävä, analysoitava ja hyödynnettävä. Vähimmäistietosisältöjen tuottaminen kaikilta hyvinvointialueilta yhtenäisin periaattein tukee hyvinvointialueiden tuloksekasta johtamista ja mahdollistaa hyvinvointialueiden välisen vertailun. 

Järjestämislakiin kirjoitettuja vähimmäistietosisältöjä sote-palvelujen tietojohtamiselle ovat väestön hyvinvointi ja terveys, sosiaali- ja terveydenhuollon tarve, sote-palvelujen saatavuus, laatu ja tuottavuus, sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuus ja asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja vaikuttavuus. Lopullisen asetuksen vähimmäistietosisällöstä antaa STM.  

Vähimmäistietosisältöpohjan valmistelutyön tuotoksena Virta-hankkeessa on syntynyt yhteisiä kuvauksia, raportoinnin ja analytiikan käyttötapauksia. Vuonna 2021 Virta-hankkeen tuotoksina on laadittu organisaatioriippumaton palveluluokitus, sote-palvelujen saatavuuden raportoinnin käyttötapaus iäkkäiden osalta sekä sote-järjestämistehtävän käsitemallit terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja yleisistä käsitteistä: Lisätietoa Virta-hankkeesta – DigiFinland. Nämä ovat hyvinvointialueilla testattavana. Lisäksi hyvinvointialueiden hyväksyttävinä raportoinnin käyttötapauksina ovat sote-palvelujen saatavuus kaikkien asiakkuussegmenttien ja palvelujen osalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tarve ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. 

Esitestauksessa hyvinvointialueilla ovat sote-järjestäjän toiminnan ja talouden seurannan sekä henkilöstövoimavarojen johtamisen raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemallit. Lisäksi kehitystyö automatisoidun, vertailukelpoisen vanhuspalvelujen henkilöstömitoitustiedon tuottamiseksi on aloitettu keväällä 2021 STM:n Toivo-ohjelman Valtava- ja Virta-hankkeen yhteisenä pilottina yhdessä mukana olevien hyvinvointialueiden kanssa. 

Verkostomainen työskentelytapa nostaa hyvinvointialueiden äänen keskiöön ja kirkastaa yhteistä näkemystä  

Virta-hankkeen tehtävä on sovittaa yhteen hyvinvointialueiden tietotarpeita ja kansallisten toimijoiden tietosisältöjä. Verkostomainen työskentelytapa mahdollistaa sen, että ratkaisuja päästään kehittämään aidosti yhteistyössä. Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto aloitti toimintansa syyskuussa 2020. Verkosto toimii yhteistyöfoorumina niin alueellisten toimijoiden välillä kuin kansallisten toimijoiden kesken. Verkostossa on jokaiselta hyvinvointialueelta 2–3 edustajaa sekä kansallisia toimijoita. Verkostolla tuetaan sote-rakenneuudistuksen alueellisen valmistelun johtamisen ja ohjauksen osa-alueen tavoitteiden toteutumista.  

Verkostotapaamisia on vuonna 2021 pidetty yhteensä 10 kertaa, ja ne jatkuvat jälleen tammikuussa. Tähän mennessä pidettyjen verkostotapaamisten materiaalit löytyvät DigiFinlandin sivustolta Virta-hankkeen Materiaalipankista: Materiaalipankki – DigiFinland.  

Tietojohtamisen verkoston rinnalla on koko vuoden ajan toiminut asiasisältöjen kehittämistyöryhmiä erilaisilla asiantuntijakokoonpanoilla. Asiasisältöjen kehittämistyöryhmien säännöllisiin tapaamisiin on kokoontunut hyvinvointialueiden asiantuntijaedustajia sekä kansallisia toimijoita työskentelemään yhdessä eri vähimmäistietosisältöjen parissa.  Lisäksi työtä on arvioitu ja kansallista yhteneväisyyttä varmistettu THL:n ja Valviran asiantuntijoiden kanssa järjestetyissä työkokouksissa sekä yhteistyössä Kunta-ja hyvinvointityöntajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. 

Vuosi täynnä loistavaa yhteistyötä ja tärkeitä askeleita kohti tavoitteita – Työ jatkuu vuonna 2022

Alkuvuodesta käynnistyvällä Virta-hankkeen toisella hankekaudella jatketaan tietojohtamisen verkostotapaamisia sekä asiasisältöjen kehittämistyöryhmien kokoontumisia. Toisella hankekaudella keskitytään vähimmäistietopohjan valmistelussa ensisijaisesti väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä sote-palvelujen laadun, sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuuden ja asiakkaiden palveluiden yhteensovittamisen tietoihin.  Edellä kuvatuissa työstöissä syntyy tietopohjaa myös tuottavuuden ja vaikuttavuuden tietosisältöihin, jotka viimeisessä vaiheessa täsmennetään ja sovitetaan yhteen kansallisen valmistelun kanssa. Tulevalla hankekaudella on tavoitteena myös testata aikaisempaa kattavammin yhteistyön tuotoksia eri toimintaympäristöissä ja samalla tukea hyvinvointialueita tuotosten käyttöönotossa. Samoin vahvistetaan hyvien käytäntöjen jakamista hyvinvointialueiden välillä.  Myös tiivis yhteistyö eri kansallisten toimijoiden kanssa jatkuu.  

Virta-hankkeen asiantuntijatiimi haluaa kiittää lämpimästi kaikkia Virta-hankkeen työskentelyyn vuonna 2021 osallistuneita hyvinvointialueiden edustajia.

Ilman hyvinvointialueiden vahvaa osallistumista Virta-hankkeen ensimmäisen kauden tavoitteita ei olisi saavutettu”, iloitsee Elina Välikangas. 

Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu myös kansallisille toimijoille sekä kaikille muillekin yhteistyötahoille. Tästä on hyvä jatkaa kohti toista hankekautta.