09.03.2021

DigiFinland panostaa integraatiokehitykseen

DigiFinlandissa käynnistyi vuoden alussa useampi integraatioprojekti, joiden tarkoituksena on edistää kansallista yhteentoimivuutta, tarjota Omaoloa käyttäville ammattilaisille uusia ominaisuuksia päivittäisen työn helpottamiseksi ja luoda asukkaalle yhtenäinen palvelukokonaisuus Omaolon ja alueellisten palveluiden välille. Lisäksi projektien aikana erityisesti ajanvarausintegraatioiden käyttöönottoihin panostetaan aiempaa enemmän. Projektien toteutusaika on vuosi 2021 ja toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kuten sosiaali- ja terveysministeriön (STM), THL, Kelan ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa.

Omaoloa tukevia integraatioprojekteja

Nyt jo käynnissä olevat projektit ovat osa sote-rakenneuudistushanketta, jossa alueet ovat voineet hakea rahoitusta vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemista varten. Valtakunnallisesti Omaolon ja erityisesti oirearvioiden tarjoamat mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle ja parempien palveluiden tuottamiselle on tunnistettu laajasti. Koronan takia Omaolon rooli ja siihen liittyvät tarpeet ovat kasvaneet uudelle tasolle. Alueiden hankesuunnitelmissa Omaolo olikin vahvasti esillä. DigiFinland tutustui alueiden suunnitelmiin huolellisesti ja poimi työlistalle kolme integraatioihin liittyvää projektia, joiden avulla pystytään tarjoamaan parasta lisäarvoa kansallisesti Omaolon käytölle. Sekä kertomusjärjestelmään ja alueellisiin etävastaanottopalveluihin integroituminen että ajanvaraukseen liittyvä käyttöönotto ja kehitystyö koettiin kaikkein tärkeimmiksi toiminnan kohteiksi.

Ajanvaraus-, etävastaanottopalvelut- ja kertomusintegraatiot -projektit

Ajanvarausprojektin puitteissa on tarkoitus edistää olemassa olevan integraatiorajapinnan käyttöönottoja kansallisesti tukien alueiden hankesuunnitelmissa mainittuja tavoitteita. Tämän lisäksi rajapintaa kehitetään uusien kansallisten määrittelyjen mukaisesti tuoden uusia ominaisuuksia ajan varaamiseen Omaolon kautta. Etävastaanottopalveluihin liittyvässä projektissa tuetaan perusterveydenhuollon organisaatioita Omaolon ja käytössä olevien etävastaanottopalveluiden linkittämisessä toisiinsa. Tämän lisäksi projektin aikana tutkitaan, miten Omaolo voitaisiin integroida syvemmin osaksi etävastaanoton järjestelmiä, jotta palveluprosessi olisi yhtenäinen ja ymmärrettävä kokonaisuus niin asukkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta.

Kertomusintegraation kautta terveydenhuollon ammattilaiset voisivat entistä sujuvammin laatia potilaskertomuksia Omaolon tietojen avulla. Tämän projektin yhteydessä tehdään läheistä yhteistyötä kansallisten toimijoiden kuten THL ja Kela kanssa, jotta jatkossa integraation toteuttamiselle olisi kansallisesti yhtenevät määrittelyt. Kyseisen integraation toteutukseen liittyy vahvasti myös asiakastietolain muutos, joten DigiFinlandilla ollaan etujoukoissa toteuttamassa kansallisen tietoarkkitehtuurin mukaisia palveluita.

Lisätietoja

Jenny Vuollet, hankepäällikkö
jenny.vuollet@digifinland.fi

Markus Suonpää, projektipäällikkö
markus.suonpaa@digifinland.fi