15.03.2021

DigiFinland satsar på integrationsutveckling

I början av året startade DigiFinland flera integrationsprojekt vars syfte är att främja den nationella interoperabiliteten, erbjuda vårdpersonal som använder Omaolo nya egenskaper för att underlätta det dagliga arbetet och skapa en enhetlig servicehelhet mellan Omaolo och de regionala tjänsterna. Under projektens gång satsar man dessutom mer än tidigare särskilt på att ta i bruk integrering av tidsbokningar. Projekten genomförs 2021 i nära samarbete med intressentgrupper såsom social- och hälsovårdsministeriet (SHM), THL, FPA och framtida välfärdsområden.

Integrationsprojekt som stöder Omaolo

De projekt som redan pågår är en del av strukturreformprojektet inom social- och hälsovården, där regionerna har kunnat ansöka om finansiering för att stöda frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning. Nationellt erkänner man allmänt de möjligheter som Omaolo – och särskilt symtombedömningar – erbjuder för att effektivisera verksamheten och tillhandahålla bättre tjänster. På grund av coronaviruset har Omaolos roll och relaterade behov ökat till en ny nivå. I regionernas projektplaner betonades Omaolo starkt. DigiFinland bekantade sig noggrant med regionernas planer och plockade tre integrationsprojekt till arbetslistan. Med hjälp av projekten kan man erbjuda det bästa mervärdet nationellt vid användningen av Omaolo. Integrering i journalsystemet och de regionala distansmottagningstjänsterna samt ibruktagande och utvecklingsarbete i anslutning till tidsbokning upplevdes som de allra viktigaste punkterna för verksamheten.

Projekt för tidsbokning, distansmottagning och integration av journaler

Inom ramen för tidsbeställningsprojektet är avsikten att främja ibruktagandet av det befintliga integrationsgränssnittet på ett nationellt plan och stödja de mål som nämns i regionernas projektplaner. Dessutom utvecklas gränssnittet enligt de nya nationella definitionerna genom att skapa nya egenskaper för tidsbokning via Omaolo. Inom projektet för distansmottagningstjänster stöds organisationer inom primärvården i att länka Omaolo med de distansmottagningstjänster som används. Dessutom undersöker man under projektets gång hur Omaolo kunde integreras djupare i systemen för distansmottagning, så att serviceprocessen skulle bli en enhetlig och begriplig helhet ur såväl invånarens som vårdpersonalens synvinkel. Genom integration av journaler kan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården smidigare än tidigare utarbeta patientjournaler med hjälp av uppgifter från Omaolo. I samband med detta projekt samarbetar man nära med nationella aktörer såsom THL och FPA för att inför framtiden utarbeta nationellt enhetliga definitioner för genomförandet av integrationen. Genomförandet av integrationen i fråga är också starkt förknippat med en ändring av klientuppgiftslagen, så DigiFinland är i främsta ledet för att genomföra tjänster enligt den nationella informationsarkitekturen.

Mer information

Jenny Vuollet, projektchef
jenny.vuollet@digifinland.fi

Markus Suonpää, projektchef
markus.suonpaa@digifinland.fi