27.02.2023

AuroraAI-hanke loi pohjaa ihmiskeskeiselle tietojohtamiselle avoimella mallinnuksella

DigiFinlandin AuroraAI-hanke päättyi vuoden 2022 lopussa. DigiFinlandin AuroraAI-hanke oli osa valtiovarainministeriön vuosina 2020–2022 koordinoimaa AuroraAI-tekoälyohjelmaa. Yhteistyössä toteutetut referenssitoteutukset ovat olleet tärkeitä hankkeen onnistumisen kannalta. Esimerkiksi huolehtivat nuoret -kokeilu toteutettiin Tampereella. DigiFinland julkaisi AuroraAI-hankkeessa tuotettujen AuroraAI-käyttöliittymäratkaisujen lähdekoodin.

DigiFinlandin AuroraAI-hankkeen esiselvitysvaihe käynnistettiin toukokuussa 2020 ja se päättyi maaliskuussa 2021. Toteutushanke kilpailutetuilla AuroraAI-tiimeillä alkoi huhtikuussa 2021. Hanketta toteutettiin osana VM:n AuroraAI-ohjelmaa joulukuun 2022 loppuun saakka.

”Oikeilla sovelluksilla tehdyillä kokeiluilla ja koekäytöllä vahvistettiin AuroraAI-ohjelman ideaa. Nämä ensimmäiset AuroraAI:n parissa tehdyt tietojohtamisen käyttöliittymien kokonaistoteutukset toivat varmuutta siitä, että AuroraAI:n konsepti toimii myös pitkällä tähtäimellä”, kertoo DigiFinlandin AuroraAI-hankkeen projektipäällikkö Pirkka-Matti Alanne.

Innovatiivisia tuloksia hankkeessa

DigiFinlandin AuroraAI-hankkeessa mallinnettiin ihmiskeskeisen tietojohtamisen yleiskäyttöisiä ja avoimeksi tarkoitettuja käyttöliittymäratkaisuja työkaluineen ja sisältöineen. Tavoitteena käyttöliittymäratkaisujen mallinnuksessa on ollut AuroraAI-verkon syntyminen. Mallinnus on rakennettu sovellustehtaiksi, joita ovat AuroraAI-chatbot sekä Mitä minulle kuuluu -sovellus (MMK Koti ja MMK Peli).

Mallinnuksessa on tehty yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. Työssä on huomioitu DVV:n kehittämät teknisen AuroraAI-verkon ydinkomponentit, kuten palvelusuosittelumoottori.

”Toiveena on, että syntyneitä avoimia ratkaisuja ja sisältöjä hyödynnettäisiin jatkossa mahdollisimman laaja-alaisesti julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla”, kertoo Alanne.

DigiFinland julkaisi AuroraAI-hankkeen yhteydessä tuotettujen AuroraAI-käyttöliittymäratkaisujen lähdekoodin.

Mallinnusta on ratkaisevasti tukenut joukko oikeille asiakkaille tehtyjä referenssitoteutuksia. Hankkeessa kehitettiin referenssitoteutuksia ja sovelluksia Suomen evankelisluterilaisen kirkon, sote-järjestöjen ja kuntien tarjoamiin käyttötapauksiin. Mukana ovat olleet mm. Kirkkohallitus, Diakonissalaitos, Aseman Lapset, Väestöliitto, Tampereen kaupunki ja Kuopion kaupunki. Yhteistyöstä on ollut AuroraAI-hankkeelle suuri apu.

”Jo nyt on nähtävissä, että ratkaisuilla on saavutettavissa välitöntä hyötyä organisaatioiden toiminnalle, vaikka AuroraAI-ohjelman yksi keskeinen tavoite, eli koneoppiva AuroraAI-palveluverkko, on vielä hakemassa muotoaan”, pohtii Alanne.

”Lisäksi referenssi-toteutuskumppanit ovat saaneet uusia ajatuksia ja taitoja kehittää organisaatioidensa toimintaa edelleen kohti ihmiskeskeistä ja elinvoimaista suomalaista yhteiskuntaa”, Alanne jatkaa.

Kuvassa AuroraAI Huolehtivat nuoret -kotinäkymä
AuroraAI Huolehtivat nuoret -kotinäkymä
Kuvassa AuroraAI Huolehtivat nuoret -kotinäkymä

Tampereen Huolehtivat nuoret -kokeilussa hyödynnettiin AuroraAI-verkkoa

AuroraAI-tekoälyohjelman AuroraAI-verkkoa hyödynnettiin Huolehtivat nuoret -kokeilussa Tampereella loppuvuodesta 2022. AuroraAI-verkon avulla organisaatio voi ohjata asiakkaan tehokkaasti oikeaan palveluun, jolloin palveluohjaus hoituu digitaalisena itsepalveluna.

Tampereella asuu satoja alaikäisiä nuoria, jotka kantavat huolta perheestään esimerkiksi läheisen sairauden tai mielenterveyden haasteiden vuoksi. Tampereella toteutettiin kokeilu, jossa 13 tamperelaista nuorta sai tilata verkkosovelluksesta anonyymisti apua oman jaksamisensa tueksi. Tilattavia palveluja olivat esimerkiksi: keskusteluapu, läksyapu, ruokalaatikko ja lahjakortti, jolla sai monipuolisesti erilaisia palveluja. Jokaista palvelua oli mahdollisuus tilata yhden kerran. Nuoret olivat itse mukana suunnittelemassa toimintatapaa.

”Tarjottu tuki perustui nuorten itse nostamiin tarpeisiin. Tuki tarjottiin anonyymisti ja ilman erillistä päätöstä, jotta sen vastaanottaminen olisi nuorelle ja tämän perheelle mahdollisimman helppoa. Kokeiluun osallistuneet nuoret saivat myös itse omien tarpeidensa pohjalta valita, mitä palveluja he haluavat kokeilla”, kuvaa Tampereen kaupungin Itsenäisesti asuvat nuoret -hankkeen projektisuunnittelija Lauri Ikola.

Kokeilu oli pienimuotoinen, mutta siitä saatiin tärkeää kokemusta teknisistä valmiuksista sekä toimintatavan soveltuvuudesta. Nuorilta tullut palaute oli positiivista. Kokeilun koettiin tuoneen apua ja tukea arkeen. Toimintatapa todettiin onnistuneeksi, ja sitä voidaan soveltaa myös muiden kohderyhmien tukemisessa.

Huolehtivien nuorten tukemisen kokeilu toteutettiin useiden toimijoiden yhteisvoimin. DigiFinland vastasi kokeilun palvelumuotoilusta ja ratkaisun teknisestä toteutuksesta yhteistyössä kumppanin Siili Solutions Oy:n kanssa.

Tiedote Tampere kokeili uudenlaista tukea läheisistään huolehtiville nuorille julkaistu Tampereen kaupungin sivuilla 10.2.2023.

Kuvassa Huolehtivat nuoret arviointikysely
Huolehtivat nuoret -arviointikysely ja palvelutilausnäkymä

Työ AuroraAI:n parissa jatkuu DigiFinlandilla
DigiFinlandilla työ AuroraAI:n parissa jatkuu. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Poliisihallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. DigiFinland edistää määrätietoisesti AuroraAI-palveluliiketoimintaa niin ulkoisten kuin sisäisten asiakkaiden suuntaan.

Lisätietoja
Pirkka-Matti Alanne
Projektipäällikkö
pirkka-matti.alanne@digifinland.fi