28.06.2019

Tietojohtamisen pilotti Kainuussa edistyy aikataulussa

Kainuun soten strategisena tavoitteena on ”Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin”. Tämän tavoitteen toteutumista pyritään tukemaan tietojohtamisen keinoin, johon uuden sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön lain tietojohtamisen pykälä antaa paremmat mahdollisuudet.

SoteDigin ja Kainuun soten yhteisessä tietojohtamisen pilottiprojektissa olemme käyttäneet ns. hypoteesicanvas -mallia, jossa lähtökohtana on Kainuun soten strateginen tavoite ja sitä tukevat hypoteesit. Hypoteesien kautta määritetään seurantamittarit ja toisaalta se, mitä hyötyjä yleisesti tavoitellaan asiakkaille, toimintaan ja talouteen. Oleellista on myös määritellä ja selventää tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat päätökset ja päätöksentekijät, päätösten kohteet, ennusteet, joiden pohjalta päätöksiä tehdään sekä tietolähteet. Tämän määritystyön pohjalta voidaan identifioida tarvittavat käsitteet, jotka sitten kootaan toimintalähtöiseksi käsitemalliksi – mikä on oleellisen tärkeä osa varsinaisen tietovaraston suunnittelua ja toteutusta.

Pilottiprojektissa olemme nyt edenneet tietovaraston rakennusvaiheeseen. Olemme saaneet käsitemallin ”valmiiksi” ja tältä pohjalta on aloitettu tietojen lataus tietovarastoon. Lisäksi olemme aloittaneet datan visualisoinnin: yhdessä asiakkaan kanssa määritetään mitä tietoja ja missä formaatissa halutaan visualisoida. Näissä keskitytään erityisesti palvelujen käyttöön, kustannuksiin sekä resurssien jakautumiseen. Lisäksi toteutetaan koneoppimisen keinoin edistyneen analytiikan kokonaisuus, jolla pyritään ennustamaan asukkaiden ohjautuminen valittujen palveluiden piiriin.

Kustannuslaskenta etenee projektissa omana osa-projektinaan, jossa toteutamme välisuorite/suoritetason laskennan valitun asiakasryhmän osalta (yli 75-vuotiaat kotihoidon asiakkaat) sekä laajemman episodipohjaisen tarkastelun rajoittumatta kotihoidon suoritteisiin. Näiltä osin tietosisältökuvaukset ja suoritteiden määrittely on tehty, ja nyt ollaan siirrytty varsinaiseen toteutusvaiheeseen.

Projekti on edennyt erinomaisessa yhteistyössä Kainuun soten henkilöstön kanssa, ja haastavista aikatauluista huolimatta osallistuminen työryhmien työskentelyyn on ollut kiitettävää.

Heinä-syyskuun aikana suoritetaan määritellyn tavoitteen mukainen toteutus valmiiksi. Projektista saadut kokemukset ja lopputulokset dokumentoidaan kattavaksi loppuraportiksi, jossa tarkastellaan sekä kehitysprosessia ja käytettyä metodiikkaa että varsinaista toteutusta tietosisältöjen ja saavutettujen lopputulosten näkökulmasta. Määritystyössä lähtökohtana on ollut organisaatioriippumaton toteutusmalli, jota voidaan soveltaa kansallisesti millä tahansa alueella. Tämän varmistamiseksi projektissa on mukana myös koordinaatioryhmä, joka koostuu muiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien sekä THL:n ja STM:n edustajista. Työtä on tarkoitus jatkaa heti pilotin valmistumisen jälkeen ja lomien jälkeen alammekin kartoittaa  seuraavaa mahdollista kohdetta.

Jaakko Pentti
tietojohtamisen hankejohtaja