24.02.2021

Asiasisältöjen kehittämistyöryhmät käynnistyneet Virta-hankkeessa

Tietojohtamisen Virta-hankkeen asiasisältöjen kehittämistyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Kehittämistyöryhmien tapaamisiin osallistuu hyvinvointialueilta asiantuntijoita ja kansallisia toimijoita työskentelemään eri teemojen parissa. Tavoitteena yhteistyöllä on varmistaa hyvinvointialueiden järjestämistehtävän johtamista palveleva tietojohtamisen kokonaisuus. Keskeistä valmistelussa on saada mukaan hyvinvointialueiden näkemyksiä, tarpeita sekä hyvien käytäntöjen jakamista osaksi yhteistä kehitys- ja valmistelutyötä. Tilaisuudet toistuvat kevään 2021 ajan viikoittain.

Järjestämislaki asettaa vaatimukset sote-palveluiden järjestämistehtävän johtamisen vähimmäistietosisällöille kuten palvelujen tarve, saatavuus, laatu, vaikuttavuus, kustannukset ja yhdenvertaisuus sekä palvelujen yhteensovittaminen. Hyvinvointialueen on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä vaatimusten mukaista tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena. Lisäksi on pystyttävä tekemään vertailua hyvinvointialueiden välillä.

Kehittämistyöryhmissä kevään yhteistyö on käynnistynyt sote-järjestämisen tietojohtamisen keskeisten elementtien tunnistamisella. Yhteistyössä on tunnistettu järjestämistehtävän tietotarpeita sekä jäsennetty aiemmin tehtyä kehitystyötä ja toimintamalleja, kuten sote-järjestämisen tietomallia ja KUVA-mittaristoa suhteessa vähimmäistietosisältöön. Valmistelussa halutaan myös varmistaa yhteys kansalliseen arviointiin ja ohjaukseen.

Asiasisältöjen kehittämistyöryhmät kokoontuvat viikottain

Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston jäsenet koordinoivat alueellaan asiantuntijoiden ilmoittautumisia asiasisältöjen kehittämistyöryhmiin. Verkostossa on mukana edustus jokaiselta hyvinvointialueelta. Koska kehittämistyöryhmien asiasisällöt vaihtelevat asiasisällöittäin, verkoston jäsenet huolehtivat siitä, että hyvinvointialueilta osallistuvat tapaamisiin asiakokonaisuutta parhaiten tuntevat henkilöt.

Työ kehittämistyöryhmissä lähtee liikkeelle esittelytilaisuuksilla, joissa esitellään kunkin teeman kehittämistyön senhetkinen tilanne ja tavoite sekä käydään läpi tulevien tapaamisten päämäärät. Esittelytilaisuuksiin asiantuntijoita on voinut osallistua noin kymmenen kultakin alueelta. Esittelytilaisuuksien jälkeen aloitetaan varsinainen työpajatyöskentely tiiviimmässä työryhmässä, jotta työ on mahdollisimman vuorovaikutteista. Tapaamisten sisältöjä käsitellään yhteisesti myös Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostossa. Tällä tavoin kehittämistyöryhmien tehty työ voidaan viedä sparraukseen ja hyväksyttäväksi kaikille alueille.

”Yhteinen kehitystyö etenee prosessimaisesti ja tapaamisten sisällöt ja työskentelymuodot kehittyvät kokemuksen myötä. Pääasia on, että yhteinen työ tukee alueiden tarpeita ja parantaa kaikkien hyvinvointialueiden valmiuksia toteuttaa järjestämistehtävää”, kertoo DigiFinlandin kehityspäällikkö Elina Välikangas.

Virta-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-, Toivo-ohjelmaa. Sen rinnalla toimii Valtava-hanke Kelan, THL:n ja Valviran yhteistyönä.