25.05.2022

Virta-hankkeen ensimmäiset valmiit vähimmäistietosisällöt alueiden testattavana 

Virta-hankkeessa valmistellaan järjestämislain edellyttämää johtamisen vähimmäistietoa yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. Testaus on Virta-hankkeessa osa vähimmäistietosisällön valmistelua. Testauksella selvitetään, ovatko vähimmäistietosisältöön liittyvät määrittelyt ja ohjaavat mekanismit laadultaan ja yhdenmukaisuudeltaan riittäviä hyvinvointialueiden johtamisen, seurannan ja valvonnan vaatiman tiedon tuottamiseen.  

Keväällä 2022 hankkeessa testataan ensimmäisiä valmiita vähimmäistietosisältöjä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tarve, saatavuus ja kustannukset. Lisäksi testataan henkilöstövoimavaroihin liittyvä raportoinnin ja analytiikan käyttötapaus. Valmiiden vähimmäistietokokonaisuuksien raportoinnin käyttötapauskuvaukset on julkaistu Virta-hankkeen sivustolla, ja ne ovat kaikkien alueiden vapaasti hyödynnettävissä.  

Tarpeen, saatavuuden ja kustannusten vähimmäistietojen käyttötapausten testaus aikataulutetaan niin, että testitulokset ovat käytettävissä myös meneillään olevassa vähimmäistietoasetuksen valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on saada asetusluonnos lausuntokierrokselle syksyllä 2022.   

Vähimmäistietojen tuottamisen testaaminen tehdään hyvinvointialueen omassa ympäristössä ja alueen resursseilla yhteistyössä Virta-tiimin asiantuntijoiden kanssa. Testausprosessi etenee kaikissa asiasisällöissä ja testialueilla samoilla periaatteilla. Testaus aloitetaan suunnittelulla ja sen käytännöt sovitaan alueiden kanssa tapauskohtaisesti. Testihavainnot kirjataan ja käsitellään, ja muutostarpeet materiaaleihin toteutetaan sovitun mallin mukaisesti. Muutetut sisällöt julkaistaan jälleen Virta-hankkeen verkkosivuilla ja muutoksista tiedotetaan hyvinvointialueita tietojohtamisen verkoston kautta.  

Kutakin vähimmäistietoa on tarkoitus testata kahdessa erilaisessa toiminta- ja järjestelmäympäristössä. Tuotetun tiedon laatua arvioidaan myös vertaamalla kahdella eri tavalla tuotettua aineistoa keskenään.  

Alueet yhteistyökumppaneineen ovat lähteneet testaukseen liittyvään yhteistyöhön motivoituneina. Testattavien sisältöjen ja vaatimusten systemaattinen tarkastelu on koettu alueilla tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Lisäksi hyvinvointialueet ovat halunneet jakaa havaintojaan toisilleen hyödynnettäväksi ja kehittäneet tietojohtamistaan myös yhdessä.  

Kevään 2022 aikana on Virta-hankkeessa käyty vuoropuhelua tietojohtamisen tilanteesta kaikkien hyvinvointialueiden kanssa. Tämän tilannekuvan avulla saadaan käsitys hyvinvointialueiden mahdollisuudesta tuottaa järjestämislain ja sen asetuksen mukaisia tietoja. Tilannekuva auttaa osaltaan tunnistamaan mahdollista siirtymäajan tarvetta asetuksen voimaantuloon sekä toisaalta lisäämään ymmärrystä valmistelun tuen tarpeesta. Siirtymäajan ja tuen tarpeeseen vaikuttavat erityisesti kunkin hyvinvointialueen valmistelun kokonaistilanne sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan muutokset erilaisine hankkeineen ja hankintaprosesseineen.

Vähimmäistietojen valmistelu on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu aina vuoteen 2023 saakka.  Valmistelua tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Samalla käydään tiivistä vuoropuhelua myös kansallisten toimijoiden (STM, THL ja Kela) kanssa. Tavoitteena on, että kaikilla hyvinvointialueilla on vuonna 2023 käytettävissään sovittu vähimmäistieto sekä tämän mukaiset käyttötapauskuvaukset, käsitemallit ja yhdenmukaisesti määritelty palvelu, johon vähimmäistieto kiinnitetään.