21.12.2023

Blogi: Uudenlainen tapa vaikuttaa

Vuoden 2023 loppuessa ja uuden vuoden alkaessa Suomessa ja globaalisti keskustellaan monista isoista teemoista. Keskustelu polarisoituu helposti ja kaikkien mielipiteet eivät tule kuulluksi. Vuoden 2023 aikana on pilotoitu modernia kansalaisvaikuttamisen alustaratkaisua, Polista. Polis mahdollistaa eri kokoisten ryhmien osallistumisen rakentavaan mielipiteiden vaihtoon. Ratkaisua on testattu alueilla ja se hyödyttää laajasti Suomessa ilman erillisiä alueellisia toteutuksia.

Polista on kokeiltu hyvinvointialueilla tarkoituksena lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoon. Syksyllä kaikki suomalaiset pääsivät halutessaan vaikuttamaan ja testaamaan alustan käyttöä Mitä mieltä, Suomi? -kampanjassa. Kyselyyn vastasi 18 000 suomalaista. DigiFinland toteuttaa kokeiluhanketta, jossa alustan käyttö mahdollistetaan Suomessa. Kokeiluhanke on Sitran rahoittama. Vastaamme projektin teknisestä toteutuksesta, verkkoalustakokeilujen läpiviennistä ja alustan palvelullistamisesta.

Järjestämislain velvoitteissa on mainittu asiakkaiden osallistamisesta hyvinvointialueilla. Tällä tarkoitetaan sitä, että asukkaiden monipuolisista tavoista osallistua vaikuttamiseen on pidettävä huolta. Polis-alusta on yksi ratkaisu, joka tuo uudenlaisia osallistavia vaikuttamisen tapoja, niin hyvinvointialueille kuin kansalliselle tasolle. Kansallinen laajasti käytetty palvelu on sekä resurssien että kertyvien oppien näkökulmasta hyödyllinen.

Polista pilotoitiin kuudella alueella ja Polis-kyselyitä toteutettiin 12. Kokeiluilla hyvinvointialueet halusivat selvittää, miten he voisivat palvella asukkaitaan paremmin Polista hyödyntäen. Alustaa on hyödynnetty esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämisen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden päätöksentekoon liittyvissä aiheissa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella puolestaan löydettiin Polis-kyselyn perusteella konkreettisia kehitysehdotuksia nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Näitä olivat mm. viestinnän lisääminen, palvelupolkujen kehittäminen ja ajanvarauksen saavutettavuuden kehittäminen.

Hyvinvointialueet kertoivat pilottien jälkeen, että Polis mahdollistaa nopean reagoinnin päätöksenteossa, koska Polis-kyselyn raportista pystytään todentamaan yhteiset mielipiteet. Jo kyselyn ollessa käynnissä tekoäly luo tulosraportin, joka on vastaajien nähtävillä reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisuus lisää läpinäkyvyyttä ja tuo esiin konsensusta. Tällaista tekoälyn mahdollistamaa raporttia muut kyselyt eivät tarjoa. Poliksen avulla onnistuttiin löytämään uusia vastaajajoukkoja ja tätä kautta uusia palveluntarpeita alueilla. Näistä tarpeista viestittiin alueiden johdolle ja tulokset vietiin osaksi päätöksentekoa.

Olemme mukana laajassa ja tärkeässä kansallisessa työssä. Polis-alusta tarjoaa modernin tavan osallistaa asukkaita ja tukea asukaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Tuleva vuosi 2024 on täynnä teemoja, joihin liittyen myös asukkaiden ääni tulee saada kuuluviin. On kiinnostavaa nähdä millaisen roolin Polis-alusta saa tässä tärkeässä kokonaisuudessa.

Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta 2024!

Jenny Vuollet
Johtaja, kehittäminen ja kokeilut
DigiFinland