03.01.2024

Blogg: Ett nytt sätt att påverka

I slutet av 2023 och i början av det nya året diskuteras många viktiga teman, både i Finland och globalt. Det händer enkelt att diskussionen polariseras och att allas åsikter inte får höras. Under 2023 har man genomfört ett pilotprojekt med Polis, en modern plattformslösning för medborgarinflytande. Polis gör det möjligt för grupper av olika storlekar att konstruktivt dela med sig av åsikter. Lösningen har testats i flera områden och den är till stor nytta i Finland utan separata områdesvisa genomföranden.

Man har testat Polis i välfärdsområden med syftet att förbättra invånarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i området. Alla finländare kunde under hösten frivilligt påverka och testa användningen av plattformen i Vad tycker du, Finland? -kampanjen. Enkäten besvarades av 18 000 finländare. DigiFinland genomför ett försöksprojekt som gör det möjligt att använda plattformen i Finland. Försöksprojektet finansieras av Sitra. Vi ansvarar för projektets tekniska realisering, genomförande av webbplattformstesten samt tjänstefieringen av plattformen.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård nämner patienternas delaktighet i välfärdsområdena. Med detta avses att man ska sörja för invånarnas mångsidiga sätt att delta i påverkan. Polis-plattformen är en lösning som för med sig nya metoder att påverka som främjar delaktighet, både i välfärdsområden och på nationell nivå. Den nationella tjänsten används i stor utsträckning och är till nytta både för resurser och de lärdomar den samlar in.

Man utförde pilotstudier kring Polis i sex välfärdsområden och 12 enkäter genomfördes. Med pilotprojekten ville välfärdsområdena utreda hur de bättre kunde betjäna sina invånare genom att utnyttja Polis. Plattformen har använts för att t.ex. utveckla digitala tjänster och för beslutsfattande om frågor som relaterar tillmentalvårds- och missbrukartjänster. I Mellersta Österbottens välfärdsområde fick man genom enkäten konkreta förslag för att utveckla mentalvårdstjänsterna för unga. Förslagen omfattade bland annat ökad kommunikation, utveckling av servicevägar och utveckling av tillgängligheten för tidsbokning.

Välfärdsområdena uppgav efter pilotstudien att Polis möjliggör snabba reaktioner i beslutsfattandet eftersom man kan verifiera de gemensamma åsikterna ifrån rapporten från enkäten. Medan enkäten ännu är aktiv skapar artificiell intelligens en resultatrapport som respondenterna kan se i realtid. Realtiden ökar transparensen och lyfter fram konsensus. Inga andra enkäter kan erbjuda rapporter som framställs av artificiell intelligens. Tack vare Polis hittade man nya respondentgrupper och därigenom nya servicebehov i områdena. Ledningen i områdena informerades om dessa behov och resultaten togs i beaktande i beslutsprocessen.

Vi deltar i ett omfattande och viktigt nationellt arbete. Polis-plattformen erbjuder en modern metod att engagera invånare och stöda utvecklingen av invånarorienterade tjänster. Det annalkande året 2024 är fullt av teman där även invånarnas röst ska höras. Det blir intressant att se hurdan roll Polis-plattformen kommer att ha i denna viktiga helhet.

Jenny Vuollet
Ledare, utveckling och test