27.02.2024

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalautteen tiedonkeruu- ja raportointiratkaisun kehittäminen etenee vauhdikkaasti

THL:n johtamassa Aspa-projektissa tähdätään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalautetiedon kansalliseen yhtenäistämiseen. DigiFinland toteuttaa asiakaspalautedatan keruu- , käsittely- ja raportointiratkaisun rakentamisen Tietojohtaja.fi-palveluun yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa, osana THL:n projektia. Ratkaisun myötä asiakaspalautetieto on hyödynnettävissä tietoturvallisesti ja vertailukelpoisesti hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden tiedolla johtamisessa sekä myös kansalaisilla. Projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) 2022–2025.

Projektissa on edetty kehitysvaiheeseen, jossa DigiFinland rakentaa tietoturvallista ja anonymisoitua tiedonkeruu- ja raportointiratkaisua terveydenhuollon asiakaspalautteista. Työtä tehdään yhteistyössä pilottialueiden (Kymenlaakso ja Keski-Pohjanmaa) sekä yhteistyökumppanimme ja muiden toimijoiden kanssa.

Kehitysvaiheen päätavoitteita ovat:

• tuoda tiedot alueiden erilaisista lähdejärjestelmistä
• kerätä ja siirtää eri lähteistä saatava tieto yhtenäiseen tietorakenteeseen
• tuottaa ja testata sekä verifioida tietosisällöt ja niiden vertailtavuus
• tuottaa ja testata tarvittavat tiedonjako- ja raportointimallit.

Kehittämispiloteissa rakennetaan yhteistä perustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalautetiedon yhtenäistämiseksi ja vertailemiseksi kansallisesti. Kahden kehityspilotissa mukana olevan hyvinvointialueen kanssa on perehdytty heidän nykyiseen aspa-dataansa ja mahdollisuuksiin tuottaa määrityksiä vastaavaa dataa. Molemmilla alueilla aspa-mittauksia toteutetaan sovituilla väittämillä ja periaatteilla.

Kansalliseen tietovarantoon siirrettävän ja kerättävän palautetiedon tulee olla palveluntuottajan pyytämää ja siihen tulee kiinnittyä tarvittavia lisätietoja kuten palvelutapahtuma, suorituspaikka ja erilaisia aikaleimoja. Projektissa on havaittu, että molemmilla pilottialueilla Aspa-dataa tulee jatkokehittää ja rikastaa, jotta kansallinen vertailtavuus pystytään toteuttamaan. Kehitystyö etenee molemmilla pilottialueilla ja sitä tuetaan osana kehityspilottia.

Ratkaisun tavoitteena on saada aikaan luotettavaa vertailutietoa asiakaspalautteesta. Tällä hetkellä testataan Aura-palveluluokituksen ja erikoissairaanhoidon erikoisalojen toimivuutta ja riittävyyttä vertailukelpoisen luokittelun rakentamiseksi. Erilaisten koodistojen ja THL:n päättelysääntöjen avulla pyydetylle ja saadulle palautteelle voidaan alueen tietoaltaalla tai -varastossa tehdä tarvittavat palveluluokkiin kohdistamiset ennen kansalliseen tietovarantoon siirtoa.

Ensimmäinen tuoteversio julkaistaan projektin sisäisille toimijoille maaliskuussa

Varsinaisen tiedonkeruu- ja raportointiratkaisun kehitys etenee tällä hetkellä vauhdikkaasti. Maaliskuun loppuun menneessä saavutetaan projektin yksi välitavoite, jossa valmistuu projektin sisäisille toimijoille esiteltäväksi ensimmäinen tuoteversio (MPV1). Sen tarkoitus on konkretisoida ratkaisun tulevia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Tuoteversion tärkein ominaisuus on tekstimuotoisen palautteen (NPS) anonymisointiratkaisu, jolla mahdollistetaan alueella tapahtuva anonymisointi. Anonymisointi tehdään kehitetyllä anonymisointiratkaisulla hyvinvointialueen ympäristössä ennen DigiFinlandin kansalliseen tietovarastoon siirtämistä. Tuoteversio sisältää myös esimerkkejä tekstianalytiikan mahdollisuuksista sekä visualisoinneista ja raporteista.

Ensimmäisen tuoteversion raporteissa hyödynnetään osin pilottialueilta saatua dataa, data- sekä organisaatiorakenteita, ja niiden avulla luotua keinotekoista, virtuaalialueen dataa.

Kevään aikana työstetään pilottivaiheen päättävää tuoteversiota (MPV2). Versiossa siirrytään keinotekoisesta datasta pilottialueiden aitoon ja rakenteellisesti kansalliset vaatimukset täyttävään dataan. Ratkaisu sisältää erilaisia koneoppimiseen perustuvia ennustemalleja ja muita tekoälyyn perustuvia ratkaisuja. Ratkaisun on tarkoitus valmistua elokuun 2024 loppuun mennessä.

Keskusteluja hyvinvointialueiden kanssa

Työ kansallisesti yhtenäisen vertailukelpoisen asiakaspalautetiedon saamiseksi etenee monella rintamalla. Syksystä 2023 alkaen THL:n ja DigiFinlandin edustajat ovat tavanneet hyvinvointialueita aluekohtaisissa tapaamisissa. Alueilta tapaamisiin on osallistunut asiakaskokemuksesta ja järjestelmäkehityksestä vastaavia sekä tietojohtamisen ja tietohallinnon edustajia.

Tapaamiset ovat olleet hyödyllisiä, sillä niissä on ollut mahdollisuus keskittyä kulloisenkin alueen tilanteeseen sekä jakaa tietoa projektista ja ratkaisukehityksen etenemisestä. Myös monia jatkotapaamisia on sovittu. Perustuen tapaamisten keskusteluihin, jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota datan ja datarajapinnan vaatimusten kuvaamiseen ja selkeiden ohjeiden laatimiseen, jotta alueiden integroituminen osaksi ratkaisua sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kaikkien, etenkin projektin kehityspilottialuiden ja toimittajien, iso panostus työhön on ollut tärkeää. Vaikka tehtävissä riittää haasteita, työ etenee projektissa suunnitelmallisesti ja päättäväisesti yhteistä tavoitetta eli kansallisesti vertailukelpoista asiakaspalautetiedon keruumallia ja raportointiratkaisua kohti.

Haluatko kuulla lisää?

Uutinen lokakuu 2023: Sote-palvelujen asiakaspalautteen keräämistä ja analysointia yhtenäistetään kansallisesti

Johanna Lassila, projektipäällikkö
johanna.lassila@digifinland.fi