Rekisterinpitäjä

DigiFinland Oy
Siltasaarenkatu 8–10
00530 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 431 4000
digifinland@digifinland.fi

Tietosuojavastaava

tietosuoja@digifinland.fi

Rekisterin nimi

Sidosryhmäyhteyshenkilörekisteri (asiakas, toimittaja ja yhteistyökumppani).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on DigiFinland Oy:n asiakassuhteiden ylläpito sekä kehittäminen ja DigiFinland Oy:n sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano. Yhteistyökumppaneita ovat tahot, joiden kanssa voimme edistää asiakas- ja toimittajasuhteita. Asiakassuhteen ylläpidossa käsittelyperusteena on oikeutettu etu edistää asiakassuhteita.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista – kuitenkin vähintään 36 kk viimeisimmästä toimeksiannosta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, työsähköpostiosoite, työpaikan postiosoite)
• Asiakasjärjestelmässä olevat myynnin tiedot henkilöstä
• Henkilön itsensä antamat tiedot yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella
• Muut henkilön itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen esisijainen tietolähde on rekisteröity itse. Muista tietolähteistä, kuten Asiakastiedolta, voidaan hakea tietoja yrityksien edustajista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Asiakastietoja käsitellään EU/ETA-alueella.

Automaattinen profilointi

Tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksiä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Muut oikeudet. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.