Registerförare

DigiFinland Ab
Broholmsgatan 8–10
00530 Helsingfors,
Telefonväxel: 029 431 4000
digifinland@digifinland.fi

Dataskyddsansvarig

tietosuoja@digifinland.fi
040 0500 203

Registrets namn

Register över kontaktpersoner för intressentgrupper (kund, leverantör och samarbetspartner).

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är upprätthållande och utveckling av DigiFinland Oy:s kundrelationer samt verkställandet av avtalet mellan DigiFinland Oy och kunden. Samarbetspartner är aktörer, med vilka vi kan främja kund- och leverantörförhållanden. Vid upprätthållande av kundrelationer grundar sig behandlingen på det berättigade intresset för att främja kundrelationer.

Tid för bevarande av personuppgifter

För att upprätthålla och utveckla kundrelationen förvaras personuppgifterna så länge det är nödvändigt – ändå i minst 36 månader efter det sista uppdraget.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:
• Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, arbetsmail, arbetets postadress)
• Försäljningsuppgifterna om personen i kundsystemet
• Uppgifter som personen själv angett via kontaktformulär eller beställningsformulär för nyhetsbrev
• Övriga uppgifter som personen själv angett

Regelrätta informationskällor

Den primära informationskällan för de uppgifter som sparats i registret är den registrerade själv. Andra informationskällor, såsom Asiakastieto, kan användas för att söka information om företagens representanter.

Utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte vidare. Personuppgifterna behandlas inom EU/EES-området.

Automatisk profilering

Inga automatiska beslut fattas utifrån uppgifterna

Principerna för skydd av registret

Manuellt material förvaras i låsta förvaringsutrymmen. Uppgifter i elektronisk form förvaras i ett datasystem där man använder både tekniska och programmässiga metoder för att trygga informationssäkerheten samt för att övervaka användningen av uppgifterna. Rätten att använda uppgifterna i registret har begränsats till vissa personer i den omfattning som deras uppgifter förutsätter. Alla personer som använder uppgifterna i registret är bundna av tystnadsplikt.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och rätt att kräva att en uppgift rättas eller raderas. Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne själv som införts i personregistret samt rätt att kräva rättelse och radering av felaktiga uppgifter. Önskemål och förfråkningar beträffande ämnet skickas till digifinland@digifinland.fi

Övriga rättigheter. Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att motsätta sig eller begära att behandlingen av hans eller hennes uppgifter begränsas samt att anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos dataombudsmannen.

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.