26.04.2023

Polis-verkkoalusta mahdollistaa vuorovaikutteisen ja kehittyvän dialogin

Polis-verkkoalustan tavoitteena on vastata kansalaisten toiveeseen helposta, mutta vaikuttavasta tavasta osallistua. Polis-verkkoalusta mahdollistaa vuorovaikutteisen, kehittyvän ja elävän dialogin, jonka avulla voidaan päästä kohti yhteisymmärrystä kiistanalaisissakin aihealueissa. Alustalla oma panos annetaan anonyymisti. Keskustelun sijaan osallistuja äänestää eri väitteistä, mikä voi madaltaa kynnystä osallistua yhteiskunnallisen keskusteluun. Polis-alustaa testataan parhaillaan neljällä hyvinvointialueella.

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa suurten ryhmien osallistuminen rakentavaan mielipiteiden vaihtoon valitun aihepiirin ympärillä. DigiFinlandin kokeiluhankkeessa Polis-verkkoalustaa kokeillaan Suomessa. Kokeiluhanketta rahoittaa Sitra. Sitran selvityksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa. Lisäksi selvityksessä havaittiin, että erilaisista osallistumisen tavoista suomalaiset suosivat helppoja, digitaalisia ja anonyymejä tapoja perinteisten kasvokkaisten kuulemisten sijaan.

”Perinteiset vaikuttamisen tavat saattavat tuntua virallisilta tai ne vaativat aktiivisuutta. Polis tekee dialogista lähestyttävän ja madaltaa kynnystä osallisuuteen”, kertoo DigiFinlandin asiantuntija Eetu Leppänen.

Polis ei ota yksisuuntaisesti vastaan kommentteja, aloitteita tai lausuntoja, vaan mahdollistaa vuorovaikutuksen, jonka kautta aihealueen keskeiset kohdat nousevat tehokkaasti esille. Näin pyritään aktivoimaan osallistujia. Keskusteluun osallistutaan anonyymisti.

Alustalla tapahtuva dialogi kannustaa osallistujia reagoimaan, reflektoimaan ja mahdollisesti muokkaamaan omaa kantaansa. Yksittäisten kansalaisten yksittäisiin kokemuksiin perustuvan palautteen sijaan Polis ohjaa huomion jaettuihin näkemyksiin.

”Esille nousee selkeitä ’konsensus väittämiä’, joilla on takanaan enemmistön tuki ja joihin perustuen voidaan toimia, tehdä päätöksiä ja viedä keskustelua eteenpäin”, Leppänen kertoo.

Osallistujien mahdollisuus vaikuttaa avoimeen kysymyksenasetteluun auttaa nostamaan esille keskeiset näkemykset ja ohjaa näin fokuksen oikeisiin asioihin olettamien sijaan.

Polis kerää ja analysoi dialogista muodostuvaa tietoa reaaliaikaisesti hyödyntäen tekoälyä, edistyksellistä tilastollista analyysia ja koneoppimista.

Polis-verkkoalusta – kuinka se toimii?

  1. Kyselyn järjestäjät muotoilevat pohjaväittämiä
  2. Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä väittämiin äänestämällä. Osallistujat eivät voi kommentoida väittämiin vapaasti, vaan ilmaisevat mielipiteensä äänestämällä ’samaa mieltä’, ’eri mieltä’ tai ohittamalla.
  3. Väittämien ja äänien kertyessä algoritmi jaottelee osallistujat ryhmiin mielipiteiden samanlaisuuden ja eriäväisyyden mukaan
  4. Algoritmi tunnistaa ’konsensus väittämiä’, joista kaikki ryhmät ovat samaa mieltä
  5. Alustan grafiikat tekevät väittämien kautta käydyn dialogin ja sen kokonaiskuvan näkyväksi osallistujille
  6. Osallistujat vievät dialogia eteenpäin muotoilemalla uusia väittämiä äänestettäväksi
  7. Prosessin edetessä se tuo yhä paremmin esille kohtia, joista monimuotoiset osallistujat ovat samaa mieltä ja rakentaa näin yhteistä, jaettua näkemystä

Alustan grafiikat tekevät dialogin ja sen kokonaiskuvan näkyväksi osallistujille

Polis-verkkoalusta ryhmittelee väittämät sen mukaan, miten yhdistäviä tai mielipiteitä jakavia ne ovat. Kuvassa yksi piste edustaa yhtä väittämää. Väittämiin sekä niiden saamaan kannatukseen voi verkkoalustalla tutustua klikkaamalla pistettä.

Dialogin kokonaiskuvaa avaava kartoitus esittää visuaalisessa muodossa, miten eri väittämät, osallistujat ja ryhmät asettuvat suhteessa toisiinsa. Verkkoalustalla väittämiä voi tarkastella klikkaamalla väittämän numeroa.

Ryhmien sisäisiä sekä niiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia havainnollistetaan nostamalla esiin keskeiset väittämät, joiden perusteella ryhmittely on tehty.

Polis-verkkoalustaa kokeillaan alueilla

Polis-verkkoalustan käytön kokeilut valituilla hyvinvointialueilla ovat alkaneet keväällä 2023. Kokeilujen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoon. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen päätöksenteon rakenteet tukevat asukkaiden osallistumista.

”Kokeiluissa vahvistetaan myös ymmärrystä Polis-alustan käytöstä ja tavoista, joilla alustalla käydyt keskustelut voisi kytkeä hallinnon muodolliseen päätöksentekoon”, kertoo Leppänen.

Alueilla meneillään olevat kokeilut

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue kokeilee kolmea digitaalisen osallistamisen työkalua: Polis-keskustelualustaa, Digiraatia ja robottipuheluita. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan. Tavoitteena on myös löytää vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle sopivat työvälineet keskustella edustamansa asukasryhmän kanssa. Kokeilussa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaa haluaa ottaa erityisesti nuoret, ruotsinkielisen väestön, ikäihmiset ja vammaiset mukaan heitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Polis-keskustelualustan kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään nuorisovaltuustossa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa, kansalliskielilautakunnassa sekä toimi-, palvelu- ja vastuualueilla. Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue keskittyy kehittämään alueensa digitaalisia palveluita yhdessä asukkaiden kanssa. Työkaluna käytetään asukaspoolia, jonka kautta kokeillaan Polis-keskustelualustaa, satunnaisotannalla valittua asukaspaneelia ja asukaskyselyitä. Asukaspoolista voidaan koostaa tarvittaessa tilastollisesti pätevä otos pirkanmaalaisia. Lisäksi Pirkanmaalla testataan robottipuheluita ja tekoälyn käyttämistä kyselyiden analysoinnissa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjala innostaa mukaan alueen kehittämiseen erityisesti ne asukkaat, joiden ääni jää helposti kuulumattomiin. Niinpä hyvinvointialue keskittyy vahvistamaan nuorten ja lapsiperheiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemusasiantuntijoiden osallistumista päätöksentekoon Polis-keskustelualustan avulla. Asukkaat saavat vapaasti päättää, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa. Asukkaiden tekemät huomiot viedään osallisuusvaliokunnan kautta osaksi päätöksentekoa ja vaikuttamistoimielinten työskentelyä.

Lisätietoja:

Juho Ylä-Rotiala
Kehityspäällikkö
juho.yla-rotiala@digifinland.fi

Eetu Leppänen
Asiantuntija
eetu.leppanen@digifinland.fi