Rekisterinpitäjä

DigiFinland Oy
Siltasaarenkatu 8–10
00530 Helsinki,
Puhelinvaihde: 029 431 4000
digifinland@digifinland.fi

Tietosuojavastaava

tietosuoja@digifinland.fi

Kyselytyökalun rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on saada tietoa asiakastarpeista ja asiakastyytyväisyydestä sekä tukea yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Saatujen tietojen perusteella yhtiössä suunnitellaan ja kehitetään toimintaa sekä tarjottavia palveluja. Käsittelyn perusteena on suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksenmukainen peruste on olemassa. Pitkäaikaissäilytyksessä käsitellään pseudonymisoituja tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn kyselylomakkeelle täydentämät henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on rekisteröity itse.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja käsitellään EU/ETA-alueella.

Automaattinen profilointi

Tietojen perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kyselyohjelmassa, jossa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Oikeus peruuttaa suostumus.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tekemällä tästä kirjallinen ilmoitus sähköpostiosoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Muut oikeudet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.