19.08.2021

Virta-projektets samarbetsforum för informationsledning förtydligar den gemensamma ståndpunkten och hjälper till i det regionala utvecklingsarbetet

Experter på informationsledning som utsetts av välfärdsområdena medverkar i Virta-projektets nätverk för informationsledning. Med hjälp av nätverket säkerställer man en nationell enhetlighet mellan lösningar och informationsinnehåll för informationsledning och söker och delar god praxis. Medlemmarna i nätverket har en viktig roll i att dela med sig av informationen till områdena.

Under våren har man på nätverksmötena behandlat aktuella teman och följt Virta-projektets fortskridande tillsammans med välfärdsområdena. Innehållen på vårens möten har bland annat varit Virta-arkitekturen, begreppsmodeller och kartläggning av nuläget för informationsledning. Nätverket har också fått höra om projekten i Valtava-projektet, som fungerar parallellt med Virta-projektet, i anknytning till t.ex. socialvårdens register, rapportering av KUVA-indikatorerna i Datafönstret och information som produceras vid övervakning. På nätverksmötena har man dessutom regelbundet gått igenom aktuella frågor från SHM och THL.

”Att samlas nationellt och dela med sig av sina tankar ger energi till det regionala arbetet. Samtidigt märker man att vi inte brottas med dessa frågor ensamma. Genom att bilda en gemensam ståndpunkt nationellt styr vi det regionala utvecklingsarbetet och får goda grunder för det”, berättar projektkoordinator Taru Hämäläinen från PSSHP/Kyster.

”Nätverkets material har också underlättat det regionala utvecklingsarbetet, då saker och ting motiverats och tagits upp i regionala delegationer och arbetsgrupper. Andras erfarenheter har genom nätverket gett många idéer. Den egna synen på och det egna målet för informationsledning har också stärkts”, fortsätter Hämäläinen.

Målet är att nätverket ska gynna hela välfärdsområdet så att de data och material som delas i nätverket blir kända för hela området så att det kan förbereda informationsledning.

”Nätverket gör ett bra arbete, vilket måste förankras bättre även i området. De som är aktiva i nätverket har koll på saker och ting, men man kan kanske inte dela med sig av informationen i området eller kanske inte förstår dess betydelse”, funderar Hämäläinen.

Utvecklingsarbetsgrupper för sakinnehåll verkar parallellt med nätverket

Förutom att delta i Virta-projektets nätverk för informationsledning samordnar nätverkets medlemmar i sina områden även anmälningen av experter till utvecklingsarbetsgrupper för sakinnehåll, som samlas separat. Målet med dessa utvecklingsarbetsgrupper är att säkerställa en helhet av den informationsledning som uppstår, som underlättar ledningen av välfärdsområdenas uppgift att ordna social- och hälsovårdstjänster. Ca 50–90 representanter för välfärdsområdena har deltagit i veckomötena och välfärdsområdenas roll i utvecklingsarbetet är betydande.
Det centrala i beredningsarbetet kring sakinnehållen är att välfärdsområdenas synpunkter och behov inkluderas och att goda praxis tas med som en del av det gemensamma utvecklings- och beredningsarbetet. Medlemmarna i nätverket ser till att de personer från välfärdsområdena som bäst känner till helheten deltar på mötena. Hämäläinen erbjuder en bra synvinkel:

”Arbetet med ämnesområdena är förståeligt nog intensivt. Det vore bra att i förväg ännu tydligare profilera de personer som bör delta från områdena i arbetsgrupperna för respektive ämnesområde. Man borde tillgängliggöra den kunskap och expertis som behövs för varje ämne så att arbetet i områdena också fortskrider i takt med det”, berättar Hämäläinen och fortsätter:

”Verksamheten och arbetet i Virta-projektets nätverk för informationsledning bör tillgängliggöras bättre direkt för området och inte bara läggas på medlemmarna i arbetsgruppen. Informationen om läget i andra områden och allmän information om utvecklingsarbetet borde också riktas direkt till områdets aktörer”, funderar Hämäläinen.

Bearbetat under våren i samarbete med välfärdsområdena

Under våren behandlade utvecklingsarbetsgrupperna för sakinnehåll de centrala elementen i uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster, såsom social- och hälsovårdsanordnarens informationsbehov och en informationsmodell för anordnare av social- och hälsovårdstjänster. I början av året bearbetade välfärdsområdena och Virta-projektet den första fasen i minimiinformationsinnehållet, dvs. serviceförmågans synvinkel och speciellt tjänsternas tillgänglighet. Senare på våren var temana det fortsatta arbetet med att utveckla informationspaket för social- och hälsovården och enhetliga principer för uppföljning av ekonomin i uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster.

Helheten med organisationsoberoende tjänster som bereddes tillsammans med välfärdsområdena presenterades för Virta-projektets nätverk för informationsledning på vårens sista nätverksmöte 10 juni. Enhetliga principer för uppföljning av ekonomin i uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster bearbetades i utvecklingsarbetsgruppen för sakinnehåll samt i mindre beredande arbetsgrupper. Arbetet fortsätter i höst.

”Arbetet som gjordes våren och hösten 2020 kan utnyttjas för att implementera totallösningarna för välfärdsområdenas informationsledning. Detta arbete har gett upphov till bl.a. begreppsmodeller om social- och hälsovårdstjänster samt allmänna begrepp, serviceklassificering av organisationsoberoende tjänster inklusive hämtningsvillkor samt de första användningsfallsbeskrivningarna för rapportering med informationsinnehåll och behandlingsregler. Baserat på dessa kan välfärdsområdet främja det konkreta arbetet med att utveckla informationsledning”, sammanfattar Virta-projektets projektchef Elina Välikangas.

Utvecklingsarbetsgrupperna för sakinnehåll och nätverket fortsätter med sina regelbundna möten efter semesterperioden. Virta-projektet tackar alla välfärdsområden för deras aktiva deltagande och samarbete under våren!

Materialen som bearbetats under våren finns i Virta-projektets materialbank. Sektionen Sote-tietopakettien organisaatioriippumattomat palvelut (Organisationsoberoende tjänster i informationspaketen för social- och hälsovårdstjänster) publiceras på Virta-projektets sidor under vecka 26.

Med hjälp av Virta-projektets nätverk för informationsledning samordnas samarbetet mellan välfärdsområdena samt mellan dem och de nationella aktörerna som en del av det nationella programmet för informationsledning, styrning och tillsyn, Toivo. Nätverket stöder förverkligandet av målen för delområdet ledning och styrning av den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av samarbetet blir det möjligt för välfärdsområdena att påverka och delta i det nationella utvecklingsarbetet. Nätverket inledde sin verksamhet i september 2020.