04.09.2023

Underhållskostnaden för det gamla social- och hälsovårdssystemet är uppskattningsvis 60 000 euro per år

Underhållskostnaden för de gamla social- och hälsovårdssystemen är uppskattningsvis cirka 5 000 euro per månad och 60 000 euro på årsnivå.

I välfärdsområdena har man identifierat cirka 850 system eller databaser som ska arkiveras. Systemens uppgifter har dock inte arkiverats och de orsakar onödiga kostnader i området. Genom att se till att gamla social- och hälsovårdsuppgifter arkiveras kan välfärdsområdena spara betydligt på underhållskostnaderna för social- och hälsovårdssystemen och på så sätt frigöra medel för funktioner som ger större värde.

DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering stöder kundorganisationerna i att arkivera social- och hälsovårdsuppgifter på ett ändamålsenligt och datasäkert sätt. Arkiveringstjänsten kan utnyttjas i hela arkiveringsprocessen, från planering till lagring i arkivet. Tjänsten kan också användas bara för ett enskilt skede i arkiveringsprocessen.

Nyttan med arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter är bland annat:

  • Minskade underhållskostnader för systemen. Gamla system behöver i fortsättningen inte underhållas som datalager.
  • Uppgifternas användbarhet förbättras. Nu är uppgifterna splittrad och svår att utnyttja. Efter arkiveringen kan uppgifterna samlas in på ett och samma ställe.
  • Bättre datasäkerhet. I de gamla systemen finns en risk för brister till exempel i informationssäkerhetsuppdateringar.
  • Uppfyllande av en lagstadgad skyldighet. Med hjälp av arkiveringen uppfyller välfärdsområdet skyldigheterna i lagar och förordningar.

Läs mer:

Bekanta dig med tjänstens webbplats här.