12.06.2024

Tjänsten Tarmoa upplevs som nyttig
-Mycket positiv feedback om pilotprojektet

Tarmoa är en digital tjänst för främjande av välfärd och hälsa som samlar de tjänster, funktioner och aktiviteter som välfärdsområdena, kommunerna, församlingarna och organisationerna erbjuder och som främjar välfärd och hälsa. Tjänsten Tarmoa utvecklas som en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Tarmoa.fi erbjuder ett mångsidigt utbud av tjänster som är planerade för att stödja alla invånare i välfärdsområdet. Med hjälp av tjänsten kan invånarna hitta och utnyttja nödvändiga tjänster oberoende av var de befinner sig, vilket minskar de regionala hälsoskillnaderna.

För vårdpersonalen erbjuder Tarmoa ett effektivt digitalt verktyg för klient- och servicehandledning, vilket gör det möjligt att anvisa resurserna dit där de har störst effekt.

Utvecklingen av Tarmoa grundar sig på metoder för gemensam utveckling och kontinuerlig förbättring utifrån användarresponsen. Tjänstens utveckling är ett samarbete där centrala intressentgrupper och användare aktivt deltar i utvecklingen av tjänsten.

Användarrespons från pilotprojektet utnyttjas i den fortsatta utvecklingen
Tjänsten Tarmoa pilottestades i 12 välfärdsområden under tiden 8.2–24.5.2024. Syftet med pilotprojektet var att klargöra tjänstens mognad och effektivitet samt samla in användarrespons för den fortsatta utvecklingen. Under pilotprojektet samlade man in respons från över 700 personer och den här responsen styr vidareutvecklingen av tjänsten.

Användarresponsen har i huvudsak varit positiv. Av vårdpersonalen tror 71 procent att Tarmoa är ett nyttigt verktyg i servicehandledningen och 67 procent av invånarna anser att tjänsten är nyttig för att den gör det lättare att hitta tjänster som stöder välfärd och hälsa. Utifrån användarresponsen fokuserar utvecklingsåtgärderna särskilt på sökfunktionens noggrannhet, användargränssnittets tydlighet och serviceinformationens kvalitet. Förslagen från användarna ger värdefulla riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av tjänsten.

Under sommaren och hösten fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med nätverket för gemensam utveckling. Den första produktionsversionen av Tarmoa blir klar i slutet av 2024 och det är möjligt att börja använda tjänsten från och med 2025.

Mer information och kontakt:
tarmoa(at)digifinland.fi

Läs mer:
https://digifinland.fi/sv/vara-tjanster/servicekoncept-for-framjande-av-halsa-och-valfard-hyte/