21.06.2023

Tjänsten Omasuuntima utvecklas tillsammans med klienterna

Kundrespons och reaktioner på den utgör grunden för utvecklingen av tjänsten Omasuuntima. I slutet av 2022 ombads de klienter som deltog i den gemensamma utvecklingen att lämna in respons. Responsen var positiv och man fick bra, konkreta idéer som stöd för utvecklingen. Kundresponsen har beaktats såväl i ibruktagandet av Omasuuntima som i utvecklingen. Hörnstenen i Omasuuntima-teamets verksamhet är att det ska vara lätt för klienterna att närma sig teammedlemmarna och bli hörda – servicen utvecklas just för klienterna.

Omasuuntima är i produktionsbruk i Birkalands välfärdsområde och förberedelser inför ibruktagande av tjänsten pågår vid Södra Österbottens välfärdsområde, Helsingfors stad, Östra Nylands välfärdsområde, Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Mellersta Finlands välfärdsområde och Norra Savolax välfärdsområde. Även andra välfärdsområden är intresserade av att ta Omasuuntima i bruk. DigiFinland stöder välfärdsområdena i ibruktagandet. Ibruktagandet planeras så att det lämpar sig för välfärdsområdena och fokus ligger på att stödja ändringen av verksamheten.

DigiFinlands team uppdaterar just nu ibruktagningskonceptet för Omasuuntima. Konceptet omfattar DigiFinlands stöd och stödmaterial samt ibruktagningsprocessen. I innehållet har man gjort ytterligare satsningar på att förtydliga segmenteringsideologin och att stödja ändringen av verksamheten i organisationen. Innehållet i huvudanvändarutbildningen har förnyats utifrån kundresponsen och utbildningen genomförs i fortsättningen med hjälp av DigiFinlands inlärningsmiljö.

Innehållet i den nya versionsuppdateringen utvecklas tillsammans med de välfärdsområden som använder Omasuuntima

Utvecklingsteamet förbereder en ny 3.1-version av Omasuuntima, som publiceras i maj. I och med den nya versionen kan tjänsten också användas på engelska. Vid sidan av det tekniska utvecklingsarbetet förbereds innehållsliga uppdateringar av frågebatterier och klientstigar i Omasuuntima.

Arbetsgruppen som uppdaterar innehållet inleder sitt arbete i slutet av april. Arbetsgruppen faciliteras av DigiFinland och i den deltar sakkunniga från områden som redan använder och som ska ta Omasuuntima i bruk.

Med Omasuuntima hänvisas en klient inom social- och hälsovårdstjänsterna till en lämplig serviceväg. I tjänsten finns egna frågor för klienten och vårdpersonalen: klienten bedömer sina egna resurser samt hur hen klarar sig i vardagen och vårdpersonalen bedömer hur utmanande klientens situation är.

Mer information finns på tjänsten Omasuuntimas webbplats här.

Blev du intresserad?

Annukka Ruokolainen 
Expert, Omasuuntima
annukka.ruokolainen@digifinland.fi
tfn 044 3095994

Tero Mäkiranta 
Expert, Omasuuntima
tero.makiranta@digifinland.fi
tfn 046 9211167