01.02.2023

Tietojohtaja.fi är en heltäckande tjänst för informationsledning

DigiFinlands tjänst Tietojohtaja.fi är lösningen på organisationens informationsledningsutmaningar. Tjänsten omfattar hela dataproduktionsprocessent och en tjänst för kontinuerligt underhåll. Tjänsten lanserades hösten 2022.

Tietojohtaja.fi-tjänsten möjliggör ett effektivt utnyttjande av gemensamma data och minimerar antalet nödvändiga separata integrationer. Ett av de centrala målen för Tietojohtaja.fi-tjänsten är att göra det möjligt att utnyttja nationella data effektivare och främja jämförbarheten och samstämmigheten mellan uppgifterna.

För närvarande producerar Tietojohtaja.fi-tjänsten analyser av till exempel Omaolo och Jourhjälpen 116117-tjänsterna för deras användarorganisationer. Dessutom har välfärdsområdena (inkl. Helsingfors och HNS) uppfyllt social- och hälsovårdens behov enligt specifikationerna för minimidatainnehåll utifrån informationskällor för öppna data.

Tjänsten använder en informationssäker plattformslösning. På den byggs en implementering som motsvarar varje klients behov. Tietojohtaja.fi-plattformen är en färdigt konkurrensutsatt datapool-datalagringslösning som är i produktion och innehåller all nödvändig teknologi och alla nödvändiga redskap inklusive licenser. Ibruktagandet har gjorts linjärt och grundandet av en ny miljö sker via färdiga modeller. Arbetet kan inledas genast.

”Utgångspunkten för ibruktagandet är alltid att identifiera kundbehovet. Implementeringen beskrivs med hjälp av begreppsmodellen med den terminologi som är i allmänt bruk inom målområdet. Terminologin styr senare det datainnehåll som ska hämtas till datalagret. Slutresultaten åskådliggörs och det säkerställs att de motsvarar de mål som ställts upp för ibruktagningsprojektet”, berättar direktör Jaakko Pentti.

Blev du intresserad?

Tjänsten är avsedd för alla DigiFinlands ägarkunder (välfärdsområden, Helsingfors, HNS, ministerier och statliga ämbetsverk samt andra jämförbara nationella aktörer) oberoende av bransch.
DigiFinlands utvecklingsteam består bland annat av experter på datamodellering, datalagring, rapportering, tjänstedesign, informationssäkerhet och dataskydd samt projekthantering som stöder projektet. Vi erbjuder Tietojohtaja.fi-tjänsten enligt nyckel i hand-principen, inklusive den underhållstjänst som behövs. Tjänsten kan skräddarsys enligt kundbehovet med beaktande av kundorganisationens egna resurser och förmågor.

tietojohtaja.fi

Fråga mer

tietojohtaja@digifinland.fi
Jaakko Pentti, direktör
jaakko.pentti(at)digifinland.fi
040 511 6953