05.01.2023

Tays Sömnpoliklinik: Kostnadseffektivitet genom förändrade verksamhetssätt och Suuntima-tjänsten

På Tays Sömnpoliklinik ledde förnyandet av verksamhetssätten till kostnadseffektivitet och nytta för såväl de yrkesutbildade personerna på poliklinik som för klienterna. I november fick Tays Sömnpoliklinik Läkarförbundets kvalitetspris för det systematiska arbetet med att förnya vårdprocessen för sömnapnépatienter. Priset tilldelades Tays Sömnpoliklinik för förtjänstfullt beaktande av sömnapnépatienter och förnyande av verksamhetssätt som stöder teamarbetet. Som stöd för förankringen av de nya verksamhetssätten utnyttjades DigiFinlands Suuntima-tjänst (nuvarande Omasuuntima), med hjälp av vilken man identifierar klientens klientskap.

På Tays Sömnpoliklinik identifierades de utmaningar som de knappa resurserna och det ökade antalet patienter medför. I början räckte inte Tays Sömnpolikliniks befintliga vårdresurser till för att svara på det ökade antalet patienter. Det var nödvändigt att ändra verksamhetssätten. Den bärande tanken i förändringen var kundsegmentering, med vilken man kan garantera patienten tillräcklig vård som beaktar situationen. Som hjälpmedel för kundsegmenteringen användes den tidigare Suuntima-versionen av tjänsten Omasuuntima.

”Tjänsten Omasuuntima grundar sig på ideologin i den tidigare versionen av Suuntima, där kärnan utgörs av tanken att planera en sådan serviceväg som beaktar varje klients individuella situation. Genom att kartlägga klientens specifika situation kan man med hjälp av Omasuuntima identifiera klientskap och med hjälp av det fastställa den serviceväg som är lämpligast för klienten”, sammanfattar Annukka Ruokolainen, expert på Omasuuntima. 

En central del av förnyelsen av verksamhetssätten var utvecklingen och ibruktagandet av digitala tjänster och tjänster som utnyttjar robotik. Tjänsten Suuntima togs i bruk på polikliniken för segmentering av klientskap i december 2019. Med hjälp av tjänsten grupperas klientskapen enligt utmaningarna i patientens situation och patientens egna resurser. Klientskap inom tjänsten är självständigt klientskap, samarbetsklientskap, gemenskapsklientskap och nätverksklientskap. I och med användningen av Suuntima observerade man att 95 % av patienterna omfattades av självständigt klientskap. För en sömnapnépatient innebär självständigt klientskap genomförandet av en digital uppföljning som binder professionella resurser endast lite. Så här fick de yrkesutbildade personerna mer tid att fokusera på de 5 procent av patienterna som krävde mer personalresurser. 

Med hjälp av ändringar i verksamhetssätten och segmenteringen av klientskapen i Suuntima-tjänsten förkortades mottagningsbesöken och de knappa resurserna kunde utnyttjas bättre. Samtidigt förbättrades både patienternas och personalens nöjdhet. För närvarande kan man vårda betydligt fler patienter på Tays Sömnpoliklinik än till exempel år 2018. 

”Segmenteringen av klientskap på Tays Sömnpoliklinik med hjälp av tjänsten Suuntima visar fördelarna med segmenteringen inom social- och hälsovården. Chefernas tydliga mål och vision för hur de skulle nå målen samt ledningens engagemang är nyckelfaktorer för Sömnklinikens framgång. För att man ska få största möjliga nytta av segmenteringen måste organisationen ha en tydlig vision och tydliga mål. Omasuuntima-teamet hjälper gärna social- och hälsovårdsorganisationer i användningen och ibruktagandet, så att man kan nå fördelarna med Omasuuntima på bästa sätt”, berättar Omasuuntima-experten Annukka Ruokolainen. 

Läs mer om Omasuuntima-tjänsten här.

Tilläggsuppgifter: 

Annukka Ruokolainen 
annukka.ruokalainen@digifinland.fi 
Expert, Omasuuntima