29.10.2020

Stödtjänstlösningar för effektiv användning – MDB:s Suomi.fi-tjänster stöder organisationernas serviceprocesser

I augusti inledde DigiFinland ett ännu tätare samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Samarbetet har pågått sedan 2018.

Med DigiFinland främjar vi en effektiv användning av de nationella Suomi.fi-stödtjänsterna samt digitaliseringen av verksamheten i social- och hälsovårdsorganisationerna. Arbetet fokuserar på att hålla kostnaderna nere genom bättre interoperabilitet. Utvecklingsarbetet är en fortsättning på det strukturellt oberoende ändringsarbetet inom IKT-tjänsterna som förblivit oavslutat i den tidigare social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

”Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) strukturreformprojekt för social- och hälsovårdsreformen pågår, närmare bestämt Förnyande och förenhetligande av verksamhetssätten och processerna med hjälp av digitala verktyg, vars framskridande samordnas av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Välfärdsområdena har ansökt om finansiering för de nationella Suomi.fi-lösningarna, för vilka vi erbjuder stöd för ibruktagandet”, förklarar servicechef Anu Lehtonen vid Stödtjänsten för e-tjänster.

Uppmärksam på stödtjänstlösningar

Suomi.fi-tjänsterna stöder organisationernas serviceprocesser, så det är viktigt att beakta lösningarna för stödtjänster i god tid. I synnerhet i planerings- och definitionsfasen för nya IKT-applikationer eller e-tjänstportaler är det viktigt att beakta serviceprocesserna.

”På så sätt stöder tjänsterna systemen och e-tjänstportalerna samt användargränssnittens användbarhet på bästa sätt. Lyckade ibruktaganden kräver förhandsplanering och öppen dialog för att de rätta lösningarna ska kunna användas effektivt”, berättar Lehtonen.

I Suomi.fi-tjänsternas användargrupp för social- och hälsovården, som sammanträder en gång i månaden, följer vi med planerna och framstegen för ibruktagandet av Suomi.fi-tjänsterna. Utöver social- och hälsovårdsorganisationerna samarbetar vi också intensivt med IKT-programleverantörer. Projekttiden för Stödtjänsten för e-tjänster är till slutet av 2021.

Nya experter på DigiFinland

Projektcheferna Piritta Kärki och Tero Mäkiranta har inlett arbetet med projektet i augusti 2020. Piritta som tidigare arbetat inom vården ser fram emot ett konkret samarbete med social- och hälsovårdsorganisationerna. I synnerhet tjänsten Suomi.fi-meddelanden är bekant för Piritta som har lett projektet med att ta tjänsten i bruk hos sin tidigare arbetsgivare. Tero är mer än bekant med Suomi.fi-fullmakter och samarbetet med systemleverantören. Tero har tidigare arbetat för systemleverantören bland annat med stöd för apotek för ibruktagande av tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Hela teamet arbetar på ett övergripande sätt för kundernas bästa och är redo att stå till tjänst när kunderna tar kontakt.