28.02.2023

Riksomfattande tjänster som främjar välfärd och hälsa

Målet för det digitala servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa (Hyte) är att sammanställa välfärds- och hälsofrämjande service i ett riksomfattande serviceutbud. I helheten utvecklas en ny välbefinnandekontroll som baserar sig på invånarens resurser. Utifrån den rekommenderas service som främjar invånarens välfärd och hälsa.

Utifrån resultaten från välbefinnandekontrollen kan man rekommendera platsoberoende digitala egenvårdslösningar eller välfärds- och hälsofrämjande tjänster i invånarens närområde. I konceptet för främjande av välfärd och hälsa är målet också att vidareutveckla det verktyg för bedömning av välfärden som är avsett för invånarna och som fokuserar på motions- och kulturtjänster. En databank som ger råd och handledning ingår i detta skede inte i utvecklingen av en digital lösning enligt Hyte-konceptet. I utvecklingsarbetet fokuserar man däremot på att öka tillgången till tjänster för främjande av välfärd och hälsa genom att sammanställa ett heltäckande serviceutbud.

Hyte-konceptet och det elektroniska familjecentret utvecklas i samarbete vid DigiFinland. Det elektroniska familjecentret är avsett för välfärdsområdenas och Helsingfors stads familjecenterverksamhet och fungerar som en elektronisk kanal för familjecenterverksamheten. Det innehåller tre helheter. Webbtjänsterna Omaperhe och Helpperi fungerar som databank och servicekanal för familjer, personer som håller på att bilda familj och unga. Målet för den del som är avsedd för yrkesutbildade personer är att fungera som en intern digital tjänst för multiprofessionellt arbete inom välfärdsområdena och regionerna, där man publicerar information, evenemang och kontaktuppgifter som behövs vid konsultering. Man kan spara instruktioner för den egna organisationen, såsom instruktioner som gäller organisationens verksamhet eller kundanvisningar. Delen för yrkesutbildade personer är inte avsedd för att spara klient- eller patientuppgifter, utan den fungerar som stöd för organisationens egen verksamhet.

Skillnaderna mellan konceptet för främjande av välfärd och hälsa och det elektroniska familjecentret

Konceptet för främjande av välfärd och hälsa och det elektroniska familjecentret har olika funktioner och sakinnehåll. Hyte-konceptet är en digital kanal och ett serviceutbud för invånare i alla åldrar som allmänt främjar välfärd och hälsa, medan det elektroniska familjecentret är en servicehelhet inriktad på arbetet vid familjecentren. Delarna för det elektroniska familjecentret innehåller artikelinformation (databank) och tjänsterna är inriktade på arbetet vid familjecentren, medan tjänsterna som främjar välfärd och hälsa i Hyte-konceptet sammanställs i ett serviceutbud.

Båda lösningarna sammanställer tjänsterna i servicedatalagret, men för olika ändamål. Det är ändamålsenligt att tjänster som skapats i servicedatalagret finns i många olika kanaler – ju fler kanaler som innehåller tjänster, desto lättare är det att hitta dem. Den resursbaserade välbefinnandekontrollen och välfärdsremissen i konceptet för främjande av välfärd och hälsa är riksomfattande tjänster till vilka man kan hänvisa invånare också via det elektroniska familjecentret.

Ur invånarens synvinkel är det viktigt att hitta lämpliga tjänster som är till hjälp i olika situationer. DigiFinlands tjänster bildar en helhet där interoperabiliteten och användarorienteringen spelar en stor roll i planeringen.

Läs mer om servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa (HYTE).

Det nationella servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa (Hyte) är ett av tre utvecklingsprojekt som har inletts vid DigiFinland som en del av Finlands program för hållbar tillväxt (RRP). Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovationer. Läs mer om programmet (vm.fi).