14.06.2023

Omaolos visuella utseende förnyades

Omaolos visuella utseende har förnyats. Den synligaste förändringen är den förnyade logotypen som har fräschats upp och förtydligats så att den skiljer sig från andra tjänster. Tjänstens visuella utseende har också förnyats i fråga om färger och fonter.

Omaolos typografi har förnyats. Den synligaste förändringen är symbolen i tjänstens nya logo, som också fungerar som ett separat visuellt element. Symbolen syns i tjänstens logotyp som ett stiliserat grönt streck som tillsammans med bokstaven O avspeglar människans huvud och överkropp. Gestalten kan också användas som en separat symbol.


Det förnyade utseendet syns redan nu i Omaolo-tjänsten. På andra material, såsom marknadsföringsmaterial, blir utseendet så småningom synligt. I förnyelsen har man fäst särskild uppmärksamhet vid att även det nya utseendet stöder tjänstens tillgänglighet. Tillgänglighetsaspekterna betonas särskilt i webbtjänsterna.

Omaolos tjänster har utvidgats

Tjänsten Omaolo utvecklas i nära samarbete mellan DigiFinland, Kustannus Oy Duodecim samt alla områden som har tagit tjänsten i bruk. Omaolos produktutvecklingsleverantörer är Mediconsult-Solita och Alten.

Som ett resultat av den gemensamma utvecklingen har Omaolos serviceutbud utvidgats under våren. Genom tilläggen vill man i så stor utsträckning som möjligt täcka invånarnas och de yrkesutbildade personernas behov. Under början av året har man lagt till en symtombedömning i anslutning till symtom eller skada i tand- eller munområdet. I tjänsten är det nu också möjligt att ta kontakt via blanketten Annan kontakt i sådana social- och hälsovårdsärenden som ännu inte ingår i Omaolos serviceutbud.


Omaolo är ett säkert och tillförlitligt sätt att bedöma hälsotillståndet snabbt och enkelt, utan att köa per telefon eller på hälsostationen. Webbtjänsten är tillgänglig för invånarna dygnet runt. Tjänsten kan också användas anonymt, vilket underlättar bl.a. utredningen av känsliga hälsofrågor.


Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Omaolo beviljades ett CE-certifikat enligt kraven i EU-förordningen 2017/745 (MDR) i september 2022.