02.11.2020

Nytt projekt Elektronisk arkivering inleds på DigiFinland

I oktober 2020 inleds det nya nationella projektet Elektronisk arkivering på DigiFinland. Projektet stöder och styr regioner som implementerar arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter vid val och implementering av en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för arkivering av gamla uppgifter. Projektet kommer också att arbeta fram ett koncept för att implementera arkivering av gamla uppgifter som en kontinuerlig tjänst efter projektets slut. Projektet pågår under åren 2020-2021 och görs i nära samarbete med intressenter som social- och hälsovårdsministeriet (STM), FPA och regioner som genomför arkivering.

Som bakgrund ligger Utredningen av gamla patientuppgifter

DigiFinlands projekt Integrationer och samverkan (Integraatiot ja yhteentoimivuus) utförde i början av år 2020 en utredning av gamla kund- och patientuppgifter, utredningen behandlade det aktuella tillståndet för elektronisk arkivering av gamla uppgifter, arkivering av gamla uppgifter i Kanta-arkivet samt andra arkiveringsformer, arkiveringens kostnader och fördelar, pågående och kommande arkiveringsprojekt samt utmaningar och utvecklingsmål för elektronisk arkivering.

”Behovet av ett nationellt och koordinerande projekt är stort och aktuellt – detta såg vi också i vår utredning. En del av regionerna har blivit beviljade statsunderstöd för att arkivera gamla uppgifter under åren 2020-2021 och på grund av detta är genomförandet av projektet just nu motiverat”, berättar Jenny Vuollet, projektchef för projektet Integrationer och samverkan (Integraatiot ja yhteentoimivuus).

Konkret arbete och fungerande verksamhetsmodeller i samband med elektronisk arkivering

I och med projektet kan man inleda och genomföra elektronisk arkivering av uppgifter på välfärdsområden. Projektet, genomfört i nationellt samarbete, strävar efter att öka kunskapsdelningen till exempel när det gäller verksamhetsmodeller som har visat sig fungera. Dessutom är projektet viktigt ur perspektivet att skapa framtida arkiveringsverktyg, såsom en allmän implementeringsmodell för arkivering och konceptet med en kontinuerlig tjänst.

I den första fasen av projektet kommer DigiFinland att kartlägga regioner som skulle vara intresserade av att gå med i den nationella gemensamma upphandlingen. Med hjälp av upphandlingsarrangemanget strävar man efter att säkerställa att regionerna har tillgång till tillräckliga förmågor med tanke på helheten. Dessutom kommer ett regionalt pilotprojekt för arkivering av gamla uppgifter att lanseras i samarbete med Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, där målet är att arkivera den hälsoinformation som finns i regionens gamla sote-informationssystem i FPA:s arkiv för gamla patientuppgifter under år 2021.

”Det är fint att vi kan inleda ett nytt projekt. Ämnet är aktuellt och intressant, men även omfattande och utmanande. Med nära samarbete med regionerna kommer vi framåt”, berättar Laura Välkkilä projektledare för projektet Integrationer och samverkan.

Kontoktuppgifter

Jenny Vuollet
Projektchef, integrationer och samverkan
050 414 7545

Laura Välkkilä
projektledare, integrationer och samverkan
050 534 7944