29.11.2023

Nya Omahelpperi.fi – tillförlitlig information och stöd för unga i olika skeden av livet

Omahelpperi är en webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster om hälsa, välbefinnande och människorelationer för unga på en webbadress: omahelpperi.fi. Syftet är att tjänsten ska nå de ungdomar som behöver hjälp, hålla dem inom ramen för hjälpen och ge dem förebyggande stöd i olika livssituationer. DigiFinland publicerade Omahelpperi 23 november 2023. De unga kan använda tjänsten när det egna välfärdsområdet (eller Helsingfors stad) har tagit tjänsten i bruk. Omahelpperi kompletterar servicehelheten Familjecenter och är en del av det nationella Elektroniska familjecentret.

Med Omahelpperi hittar den unga själv information och hjälp som passar hens egen livssituation. Tjänstens innehåll har producerats som ett nationellt samarbete för unga. Innehållet består av expertuppgifter, anvisningar för egenvård och självhjälp samt tjänster för välbefinnande och hälsa riktade till unga. Det finns innehåll och tjänster till exempel om psykiskt och fysiskt välbefinnande, relationer, studier, rusmedel och kriser.

I de områden som använder Omahelpperi syns servicen i det egna området på webbplatsen omahelpperi.fi. Tjänsterna för de unga kan produceras av välfärdsområdet, staden eller kommunen, organisationer och församlingar. Tjänsterna söks via MDB:s gränssnitt i det riksomfattande Servicedatalagret.

Riksomfattande webbtjänst för unga
Arbetet med att utveckla Omahelpperi görs tillsammans med de nationella nätverken av yrkesutbildade inom familjecenterarbetet. ”Det har varit viktigt att vi har fått med alla instanser som även i övrigt deltar i arbetet med familjecenterarbetet för unga. Omahelpperi har utvecklats på riksnivå tillsammans med välfärdsområdena, Helsingfors stad, bildningsväsendet, organisationer och nationella aktörer. Genom samarbete och stark kompetens har man kunnat bygga upp Omahelpperi som stöd för de ungas vardag”, betonar DigiFinlands utvecklingschef Hanna Manelius.

Omahelpperi har ända från början utvecklats till en service som de unga tagit till sig och som intresserar dem. Helheten Omahelpperi, till exempel texter, innehåll och utseende, har planerats så att den lämpar sig för målgruppen. Särskild uppmärksamhet har fästs vid hur tjänsten fungerar på telefoner och surfplattor. Omahelpperi har också testats i utvecklingsskedet tillsammans med de unga för att säkerställa att tjänsten lämpar sig just för dem.

Omahelpperi är en del av DigiFinlands helhet det Elektroniska familjecentret. Det Elektroniska familjecentret stöder välfärdsområdenas och Helsingfors stads familjecenterverksamhet. Med familjecenterverksamhet avses multiprofessionellt samarbete som stöder, hjälper och främjar barns, ungas och familjers välbefinnande.

Mer information om DigiFinlands Elektroniska familjecenter:
https://digifinland.fi/sv/vara-tjanster/projektet-elektroniskt-familjecenter/.

Tilläggsuppgifter:
Hanna Manelius Utvecklingschef
hanna.manelius@digifinland.fi
p. 050 511 1763