04.01.2023

I Toivo-programmets webbinarium fick vi höra om utvecklingen av välfärdsområdenas informationsledning inom Virta-projektet

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023 och förbereder sig på att leda genom information, i enlighet med den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården. Detta är ett viktigt steg för att utveckla effektiva och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och säkerställa regional jämlikhet. Målet är också att den information om ledning och nationell utvärdering och styrning som används i välfärdsområdena ska vara enhetlig i fråga om informationsinnehållet. Toivo-programmets webbinarium som ordnades i december samlade en stor grupp, över 500 deltagare, för att höra om ämnet.

Temat för webbinariet var ”Hur främjar ledning genom information välfärdsområdenas strategiska ledning och nationella styrning” (Miten tiedolla johtaminen edistää hyvinvointialueiden strategista johtamista ja kansallista ohjausta). På webbinariet hördes anföranden av social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Österbottens område och DigiFinland om hur verkställandet av ledning genom information har framskridit och hurdana resultat man har fått i social- och hälsovårdsministeriets Toivo-program. Programmet genomför ledning, utvärdering, styrning och tillsyn med social- och hälsovårdsinformation. Toivo-programmet genomförs i projekten Virta och Valtava.

Elina Välikangas, projektchef för Virta-projektet vid DigiFinland, berättade i webbinariet om arbetet med att utveckla informationsledningen i välfärdsområdena ur Virta-projektets synvinkel från projektets allra första början till idag.

”En grund för arbetet har skapats redan under beredningen av den föregående regeringsperioden som en del av datamodellarbetet för ordnandet av social- och hälsovården 2018. Projektet skulle inte ha kunnat framskrida utan långsiktigt, omfattande samarbete med representanter för regionerna och nationella aktörer. Bland annat nätverket för informationsledning inom Virta-projektet, som består av representanter för regionerna, och arbetsgrupperna för utveckling av sakinnehåll har varit viktiga för att projektet ska framskrida”, funderar Välikangas.

Under Virta-projektet har man hittills bland annat färdigställt en modell för rapporterings- och analysbeskrivningar av användningsfall enligt minimidatainnehållet samt innehåll för de fyra första minimiuppgifterna, begreppsmodeller enligt minimidatainnehållet, organisationsoberoende serviceklassificering och Virta-arkitektur som säkerställer dataskyddet samt datasäkerheten.

Pia Wik, informationsdirektör för Österbottens område lyfte fram en intressant synvinkel för det regionala utvecklingsarbetet inom informationsledning. I sitt anförande presenterade Wik en fin utvecklingsväg inom informationsledning i Österbotten och beskrev praktiska observationer om och lärdomar från det regionala utvecklingsarbetet inom informationsledning”, berättar Välikangas.

Under den gångna hösten har arbetet inom Virta-projektet koncentrerats till beredningen av förordningen för utlåtande och analys av remissen enligt 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Dessutom har man arbetat med att testa användningsfall för rapportering och analys.
”Vi vill tillsammans med Virta-teamet ge ett stort tack till alla samarbetspartner som hittills har deltagit i arbetet. Beredningsarbetet fortsätter år 2023”, säger Välikangas.

Mer information om innehåll som färdigställts inom Virta-projektet finns på webbplatsen digifinland.fi här.

Ledning, utvärdering, styrning och övervakning med social- och hälsovårdsdata genomförs i social- och hälsovårdsministeriets Toivo-program och inom projekten Virta och Valtava. I programmet säkerställs att kunskapsunderlaget för den nationella utvärderingen och styrningen motsvarar kunskapsunderlaget för ledningen av välfärdsområdena på en tillräcklig nivå.