26.08.2022

I kundforumet för elektronisk arkivering blir man hörd och bemött

Det första kundforumet för elektronisk arkivering för social- och hälsovårdsområdena sammanträdde i maj. Målet med evenemanget var att höra kundernas behov interaktivt och dela aktuell information om hur DigiFinlands projekt Elektronisk arkivering och THL:s informationshanteringsprojekt framskrider. Nästa kundforum ordnas hösten 2022.

I kundforumets workshopar hörde man kundernas önskemål om elektronisk arkivering. Kunderna upplevde evenemanget som nödvändigt, i synnerhet då många nya aktörer har börjat arbeta i välfärdsområdena för att främja elektronisk arkivering i och med social- och hälsovårdsreformen. Områdenas representanter önskade även i fortsättningen aktuell information, anvisningar och lägesöversikter i anslutning till elektronisk arkivering.

”Enligt responsen från evenemanget borde kundforumets tyngdpunkt ligga på att dela information, erfarenheter och god praxis. Områdena önskade också höra systemspecifikt om genomförandet av arkiveringen”, preciserar Piritta Kärki, expert på elektronisk arkivering.

Önskemål om en gemensam diskussionsplattform

I responsen från evenemanget identifierades också behovet av en diskussionsplattform för elektronisk arkivering. På diskussionsplattformen kan man sätta sig in i ämnet när det passar en bäst. På plattformen kunde det bland annat finnas samtalspartner, material och inspelningar om ämnet. Man önskade också att nationella aktörer skulle delta i diskussionerna, så att man kunde ha låg tröskel för växelverkan.

”Idén om en diskussionsplattform är bra och ökar möjligheten till interaktion på många nivåer. Vi strävar efter att i mån av möjlighet ordna en diskussionsplattform under hösten”, kommenterar Kärki.

Responsen från kundforumet var positiv och man önskade att områdena skulle fortsätta med mötena. Man strävar efter att möjliggöra regelbundna kundforum även i fortsättningen. DigiFinlands experter utformar tillsammans med nationella intressentgrupper en verksamhetsmodell med vilken vi kan betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Nästa kundforum ordnas under hösten 2022. Inbjudningarna skickas per e-post. Anmäl ditt intresse att delta i kundforumet för elektronisk arkivering per e-post: sahkoinenarkistointi@digifinland.fi.

Läs mer om projektet Elektronisk arkivering här.