25.01.2024

Det elektroniska familjecentret: utvecklat genom starkt samarbete – i bruk med kompetent stöd


Som stark grund för Det elektroniska familjecentret ligger ett långsiktigt utvecklingssamarbete med områdena och partner. Som ett resultat av det gemensamma skapandet kan webbtjänsterna Omahelpperi och Omaperhe nu tas i bruk i välfärdsområdena. Det elektroniska familjecentret omfattar Omaperhe, de ungas Omahelpperi och Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal.

Utvecklingen av Det elektroniska familjecentret har i stor utsträckning förenat vårdpersonal inom familjecenterarbetet. Samarbetsnätverket omfattar nationella aktörer och experter från välfärdsområdena, kommunerna och tredje sektorn. Att parterna förbundit sig till samarbetet har inte bara varit till hjälp för att utveckla det elektroniska familjecentret, det har också ökat samarbetet inom familjecenterverksamheten. Det elektroniska familjecentret är ett resultat av den gemensamma utvecklingen av familjecenterarbetet.

Webbtjänsterna Omaperhe och Omahelpperi som riktar sig till invånarna konkretiserar fördelarna med familjecentersamarbetet. Omaperhe riktar sig till personer som planerar att bilda familj och till familjer. Omahelpperi är de ungas egen tjänst. Tjänsterna stöder varandra och bildar tillsammans en helhet för invånarna i Det elektroniska familjecentret.

Tjänsten Elektroniskt familjecenter för vårdpersonal som publiceras i början av 2024 kompletterar servicehelheten Elektroniskt familjecenter. Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal möjliggör regional informationshantering i Omaperhe och Omahelpperi. Via tjänsten kan vårdpersonalen till exempel redigera områdesspecifika anvisningar för klienterna. Tjänsterna vid det elektroniska familjecentret bildar tillsammans en servicehelhet som i stor utsträckning beaktar såväl invånare som vårdpersonal inom familjecenterverksamheten.

DigiFinlands kompetenta sakkunniga och omfattande stödmaterial är till stöd för ibruktagandet av Det elektroniska familjecentrets tjänster. De individuella behoven i områdena beaktas när ibruktagandet planeras. Omfattande material för områdena har producerats för lanseringen av tjänsten och för kommunikationen, till exempel olika textinnehåll, material på sociala medier och videofilmer. DigiFinland stöder också regionala ibruktaganden genom sin egen kommunikation.

Invånarhelheterna Omaperhe och Omahelpperi i Det elektroniska familjecentret har väckt stort intresse och flera områden har redan tagit tjänsterna i bruk. Omaperhe används i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Södra Savolax, Norra Savolax och Södra Karelens välfärdsområden samt i Helsingfors stad. Ibruktagandet pågår dessutom i sex välfärdsområden. Omahelpperi har tagits i bruk av Södra Savolax välfärdsområde och ibruktagandet främjas i två områden. Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal genomförs som pilotprojekt före lanseringen. I pilotprojektet deltar Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Österbottens, Södra Savolax och Norra Savolax välfärdsområden.