28.06.2021

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten. I arbetet samlar man in en allmän bild av områdenas system och deras uppgifter samt av de faktorer som påverkar arkiveringen.

Vid DigiFinland pågår ett nationellt och koordinerande projekt för elektronisk arkivering. Projektet stöder och styr de områden som genomför arkiveringen av gamla uppgifter i valet av en högklassig och kostnadseffektiv arkiveringslösning för gamla uppgifter. Inom projektet kommer man att göra en nationell kartläggning av nuläget för gamla social- och hälsovårdsuppgifter.

”I den nationella kartläggningen går man igenom alla områden. Resultatet av kartläggningen blir en allmän bild av de system som är i områdets besittning och de faktorer som påverkar arkiveringen av systemen”, berättar Laura Välkkilä, projektchef för projektet Elektronisk arkivering.

Den nationella kartläggningen av nuläget inleds hösten 2021 och regionerna kontaktas när arbetet inleds.

I arbetet utnyttjas utvärderingsramen för gamla uppgifter SoteArkki

Ramverket för utvärdering av gamla uppgifter, SoteArkki, utnyttjas vid planeringen av arkiveringen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter och prioriteringen av arkiveringsarbetet. Utvärderingsramen består av ett frågebatteri som behandlar materialets nytta, kostnaderna för arkiveringen, riskerna med förvaringen och arkiveringens inverkan på användbarheten.

Bakgrunden till utmaningarna i arkiveringen av gamla uppgifter

Social- och hälsovårdsanordnarna har många system som inte används aktivt. Underhållet av dessa system är förknippat med kostnader, det kan vara svårt att utnyttja uppgifterna i dem och lagringen av uppgifterna medför risker. Arkiveringen av system som används aktivt avgörs i stor utsträckning med hjälp av Kanta-arkivet, men arkiveringen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter är fortfarande en utmaning som avgörs av de registeransvariga.

Resultaten av utredningen av gamla klient- och patientuppgifter som DigiFinland genomförde i början av året 2020 utnyttjas vid utvärderingen av detta år. Utredningen behandlade i huvudsak social- och hälsovårdens system som tagits ur bruk aktivt och de gamla uppgifterna i dem och kan läsas här.