08.05.2023

Blogg: Den finländska hälso- och sjukvården behöver samarbeta med

Krisen inom den finländska hälso- och sjukvården kan inte ha passerat obemärkt. Vårdköerna ökar, hälso- och sjukvårdspersonalen belastas med en allt större börda och det finns inte tillräckligt med personal för att vårda patienterna. Dessutom räcker de nya välfärdsområdenas finansieringsbas inte till för att fullgöra alla skyldigheter som ålagts områdena.

Den finländska hälso- och sjukvården borde kunna vårda alla 5,6 miljoner invånare i landet. Antalet är stort, men samtidigt så litet på europeisk nivå att man tillsammans kan hitta lönsamma lösningar. Det lönar sig inte att använda tid och resurser till att titta under lugg och dra krokben. Det är skäl att rikta energin till att göra det gemensamma bästa. En sund konkurrens hindrar inte att man gör saker tillsammans, utan den driver alltid till det bättre.

Den offentliga eller privata sektorn löser inte ensam problemen inom den finländska hälso- och sjukvården. Båda behövs och båda har sin plats. På den privata sidan finns skicklig innovation och smidig kompetens för att göra processerna mera effektiva. Den offentliga sektorn bär å sin sida det största ansvaret för komplexa problem och de allra dyraste behandlingarna.

Under olika regeringsperioder har man sett lite olika betoningar på arbetsfördelningen och rollerna mellan den offentliga och den privata sektorn. De lösningar och processer som man använder måste vara flexibla för att de ska vara användbara i alla situationer. Att bygga nytt med fyra års mellanrum är inte hållbart eller kostnadseffektivt.

DigiFinland är ett offentligt ägt specialiserande bolag som producerar tjänster och lösningar för sina ägarkunder. Vi ingår i våra klienters ekosystem och kopplar oss flexibelt till den valda servicehelheten. Våra klienter kan och har delvis lagt ut sin verksamhet på entreprenad till en privat aktör, som i sin roll använder de tjänster vi producerar och eventuellt kopplar dem till sina egna processer. I dessa situationer skapar vi tillsammans en smidig vardag.

I det egna arbetet utvecklar och producerar DigiFinland tjänster och lösningar med många kommersiella samarbetspartner, med vilka samarbetet har varit mycket fruktbart, vi får ju på detta sätt en mångsidig upplevelse som är till nytta för våra klienter.

Vi för en kontinuerlig dialog med olika aktörer. Vi vill berika utbudet och undvika dubbelarbete. I samband med utvecklingen av tjänsterna Omaolo och Jourhjälpen 116117 har vi fört flera diskussioner med stora inhemska hälsoaktörer för att identifiera samarbetsgränssnitt och dela information om det, som var och en har på framtidens vägkarta. Jag anser att dessa fruktbara diskussioner har gett båda sidor sinnesro att utföra det egna arbetet och göra sina egna val. Vi har identifierat att det är möjligt att koppla samman offentliga och privata processer för att få till stånd en smidig vårdväg för medborgaren.

Vi gör det tillsammans!

På bilden Leena Soininen

Leena Soininen
Direktör, digitala tjänster och medicinsk direktör
DigiFinland