06.04.2021

Bloggar: De nationella stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering underlättar vardagen för social- och hälsovårdspersonalen och medborgarna

De nationella elektroniska stödtjänsterna främjar utvecklingen och harmoniseringen av digital ärendehantering, oberoende vilken offentlig tjänst som används i det enskilda tillfället. Stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering underlättar vardagen för såväl den enskilda medborgaren som för social- och hälsovårdspersonalen. Till exempel Suomi.fi-tjänsterna möjliggör elektronisk ärendehantering som en del av serviceprocessen inom social- och hälsovården.

Användningen av de nationella stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering är datasäker, ekologisk, kostnadseffektiv och fungerar enhetligt mellan olika offentliga ärenden. Stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering förbättrar tjänsternas tillgänglighet och åtkomlighet och gör det möjligt att sköta ärenden oberoende av plats samt snabbt sprida information i en global värld. Även om social- och hälsovårdsreformen ännu inte är i hamn går inte det arbete som social- och hälsovårdsområdena gjort för att främja ibruktagandet av elektroniska stödtjänster förlorat. Användningen av Suomi.fi-tjänsterna fortsätter oberoende av social- och hälsovårdsreformens tidtabell.

Stark autentisering skapar trygghet

Informationssamhället måste bygga på förtroende. När en medborgare sköter ärenden elektroniskt och överlämnar sina person- och hälsouppgifter ska hen kunna lita på att den andra parten verkligen är rätt yrkesperson. Å andra sidan måste yrkespersonen kunna identifiera medborgaren på ett tillförlitligt sätt. För detta erbjuder Suomi.fi-identifikationen verktyg, det vill säga stark autentisering till tjänsterna. Den kan göras med mobilcertifikat, bankkoder samt person- eller yrkeskort. Så kan medborgare tillförlitligt identifieras till exempel i chatter eller andra distanstjänster som på läkarens distansmottagning.

Offentliga tjänster i ett och samma datalager minskar överlappningar i yrkespersonalens arbete
Behovet av att sköta ärenden i olika tjänster kan överraska i vardagen och på fritiden. När man vistas på en främmande ort är det viktigt att man hittar de behövliga tjänsterna, kanalerna hur man kommer åt tjänsterna och i sista hand även var man sköter ärendena. Dessa uppgifter hittar medborgaren till exempel på Suomi.fi-nättjänsten eller organisationens webbplats.

För att allt ska fungera bra både för yrkesfolk och samhället är social- och hälsovårdsaktörerna förpliktade att beskriva sina tjänster i ett servicedatalager som innehåller offentliga tjänster i ett datalager med öppet gränssnitt. Social- och hälsovårdsorganisationen kan med hjälp av integration överföra uppgifterna från servicedatalagret till förmån för andra system och komplettera informationen om den så vill. Därför är det viktigt att beskrivningen av social- och hälsovårdsorganisationernas servicedata med alla servicekanaler, serviceställen och öppettider håller hög standard i servicedatalagret.

De som tillhandahåller och producerar social- och hälsovårdstjänster kan utnyttja informationen i servicedatalagret i flera olika system för kommunikation och servicestyrning. Även akuta förändringar i tjänsterna kan med en inloggning uppdateras i servicedatalagret, varifrån de överförs till servicestyrningsverktygen, webbsidorna, informationen på serviceplattformen och chatbotarna. Man behöver inte längre använda resurser till att uppdatera alla system separat, utan integrationerna tar hand om det.

Enhetlig servicehelhet

Ur medborgarens perspektiv gör användningen av de nationella tjänsterna livet lättare och möjliggör en enhetlig serviceupplevelse samt koncentrerar de offentliga myndigheternas tjänster till ett ställe. Man behöver till exempel inte längre fundera till vilken tjänst man ska logga in för att hitta de aktuella myndighetsmeddelandena, utan de finns som Suomi.fi-meddelanden i nättjänsten eller på smarttelefonen med hjälp av Suomi.fi-appen.

Genom att använda sig av Suomi.fi-fullmakter kan en person sköta ärenden för någon annans räkning, t.ex. ett sjukt barn eller en äldre förälder. Befullmäktigande sker oberoende av plats och i realtid samt specificerar samtidigt det ärende som det är möjligt att sköta. Rätten att sköta ärenden för någon annans räkning kontrolleras i fråga om minderåriga med hjälp av vårdnadshavaruppgifterna i befolkningsdatasystemet eller när det gäller en fullvuxen med hjälp av uppgifterna som lagrats i fullmaktsregistret. Pappersruljangsen med skannade kopior och arkiv behövs inte längre. Ur medborgarens perspektiv är det viktigt att fullmakten är aktuell, med en knapptryckning kan man ge eller annullera en fullmakt med hjälp av mobilen.

De nationella stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering digitaliserar tjänster och med hjälp av dem skapar vi en smidigare vardag för både yrkesfolk och medborgare.

Författare

Piritta Kärki, Projektchef

Tero Mäkiranta, Projektchef

För vår del stödjer vi uppbyggandet av ett smidigt Finland inom social- och hälsovården framförallt för medborgarna, men även för att underlätta de vårdanställdas vardag.