18.05.2021

Blogg: Kriser formar samhället – hur säkerställer vi ett inbyggt och standardiserat dataskydd?

”Mänskligheten står nu inför en global kris, som kanske är vår generations största kris. De beslut som fattas av människor och regeringar under de närmaste veckorna kommer sannolikt att forma världen ännu under de kommande åren. De formar inte bara vårt hälso- och sjukvårdssystem, utan också vår ekonomi, vår politik och vår kultur. Vi måste agera snabbt och beslutsamt. Dessutom måste vi ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av vår verksamhet.” Så här skrev Yuval Noah Harari 20.3.2020 i Financial Times.

Kriser tenderar att forma samhället och det har skett även nu. Vi har tagit ett enormt språng i digitaliseringen och skapat nya tjänster som inte kan erbjudas utan ett utvecklat informationssamhälle. Detta medför nya slags utmaningar för beredskapen. Om vi skapar lösningar som inte kan ersättas med reservförfaranden, hur skall vi då göra om den infrastruktur som krävs inte fungerar eller om den blir beroende av ett annat system?

Förverkligat integritetsskydd

Yuval Noah Harari tar också ställning till hur integritetsskyddet förverkligas. Det gör även professor Luciano Floridi vid Universitetet i Oxford. Han har länge arbetat med digital filosofi och etik vid Universitetet i Oxford, där han leder ett laboratorium. Morley och Floridi skrev en artikel för den berömda publikationen The Lancet på temat An ethically mindful approach to AI for health care. Artikeln lyfter fram hotbilder som till och med möjliggör diskriminerande behandling, felaktig vård, felaktiga diagnoser och flera integritetsskyddsintrång. I Morleys och Floridis artikel publicerades också etiska anvisningar för SARS-CoV-2-digitala positionsbestämnings- och spårningssystem.

Alla måste få vara med

Jag vill även ta upp en tredje utmaning: alla måste få vara med. Den åldrande befolkningen och inkomstskillnaderna kan möjliggöra en utveckling där alla inte når nya digitala tjänster. Personer kan hamna utanför tjänsterna om de inte har möjlighet att skaffa utrustning för att använda ny teknologi eller om deras kompetens inte räcker till för att använda nya tjänster.

Ett smidigt och jämlikt Finland i enlighet med DigiFinlands strategi säkerställer att ett inbyggt och standardiserat dataskydd enligt dataskyddsförordningen förverkligas i lösningarna. Med hjälp av en riskbedömning säkerställs att de tekniska och organisatoriska åtgärderna genomförs i tillräcklig utsträckning och att individers rättigheter och friheter inte begränsas i onödan.
Vid planeringen av digitala tjänster är det också nödvändigt att se till att man också kan uträtta ärenden vid serviceställen och kontakta serviceställen per telefon. Ny teknik måste tryggas genom separat lagstiftning, regelverk och principer. På så sätt skapas ingen monopol för internationella molntjänster och vinstdrivande företag och de hotbilder som Morley och Floridi har beskrivit kommer inte att förverkligas.

Times, F. (2020). Yuval Noah Harari: the world after coronavirus.
Morley, J., & Floridi, L. (2020). An ethically mindful approach to AI for health care. Lancet (London, England), 395(10220), 254-255.
Morley, J., Cowls, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Ethical guidelines for SARS-CoV-2 digital tracking and tracing systems. Available at SSRN 3582550.

Källor

Jenni Siermala
Informationssäkerhetschef