11.07.2023

Blogg: DigiFinland ger svar på målen enligt det nya regeringsprogrammet

Det färska regeringsprogrammet betonar med eftertryck digitaliseringens möjligheter att lösa brännande problem med stöd av ändringar i lagstiftningen. Regeringsprogrammet betonar dessutom nätverksbaserat samarbete, integrationer, kunskapsbaserad ledning samt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Hos oss är dessa teman redan en del av vardagen och framtida utvecklingsvägar.

DigiFinland och dess lösningsportfölj har systematiskt byggts upp i tre år. Bolaget är redo att ta mer ansvar och införa lösningar och praxis som kan dimensioneras på riksnivå. Vi har bevis på särskilda digitala tjänster, vars invånartäckning redan uppgår till cirka fem miljoner. Sådana tjänster är Omaolo, Jourhjälpen 116117 och den nya, kraftigt växande, tjänsten Elektroniskt familjecenter. Dessa tjänster ökar jämlikheten och ger användarorganisationerna fördelar och besparingar.

Vi leder och koordinerar flera nätverk där vi betonar samutveckling samt utbyte och utnyttjande av information. Vi har kommit bra igång med att skapa enhetlig information i Virta-projektet. Detta underlättar jämförelsen och ledningen av välfärdsområdena. Enligt våra kunders önskemål skapade vi en s.k. behovsvy för social- och hälsovården på vår plattform Informationsledning, som för närvarande används av 22/23 av våra ägarkunder. Tjänsten kompletterar såhär till en början möjligheten att planera och förutse serviceproduktionen för de boende med fyra informationskällor.

Integration och api-förmågor har varit en viktig del av vårt eget utvecklingsarbete. Med hjälp av dem har vi på alla sätt säkerställt funktionaliteten och öppenheten. Pågående projekt är dessutom helheten för främjande av hälsa och välfärd (Hyte) och verktyget för självutvärdering av arbets- och funktionsförmågan. Vi tar ansvar för kvaliteten på vår verksamhet och våra tjänster. Ett särskilt tecken på detta är MDR-certifieringen av tjänsten Omaolo. Den visar att tjänsten är en säker medicinteknisk produkt, bland de första i Finland. Vi bedömer att den elektroniska arkiveringstjänsten medför att det med hjälp av robotik blir cirka tusen system färre. Samtidigt gör tjänsten det möjligt att använda gamla uppgifter via Kanta-arkivet.

Vi främjar dagligen ett gott partnerskap med den offentliga och den privata sektorn för att utveckla kompetensen och innovationsverksamheten i anslutning till digitaliseringen av social- och hälsovården. Vår affärsmodell grundar sig på ett omfattande och mångsidigt partnerskap med den privata sektorn. På så sätt medför det bästa möjliga kunskapskapitalet koncentrerade fördelar inom vårt verksamhetsområde.

DigiFinland kan också hjälpa till med pilotförsök med betydande nationella lösningar och snabb dimensionering av lösningar. Vi kan också hjälpa till att utarbeta nationella avtal om forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete (F&U&I) med företag och välfärdsområden.

Ett målmedvetet ibruktagande av digitala tjänster i kombination med förändrade verksamhetssätt och processer medför fördelar redan på kort sikt. Vår vision ”Ett smidigt och jämlikt Finland” stöder starkt regeringsprogrammets tema ”Ett starkt och engagerat Finland”.

Mirva Antila toimitusjohtaja DigiFinland

Mirva Antila
Verkställande direktör
DigiFinland