07.12.2023

Blogg – Den nya utredningen avslöjar: Omaolo ger besparingar och en bättre serviceupplevelse för klienten

Minst tiotals euro lägre kostnader per patientkontakt, betydligt snabbare lösningar på klienternas oro och inbesparingar i vårdarnas arbetstid. Den nya utredningen avslöjar att alla dessa kan uppnås med hjälp av Omaolo, om serviceprocessen har digitaliserats optimalt.

Effektivitetsutredningen som publicerades i november 2023 visar att Omaolo har en mycket stor effektivitetspotential om områdets processer är i skick. Detta innebär att man i områdena vågar avstå från gamla verksamhetssätt och vågar digitalisera hela vårdvägen. Dessutom måste de digitala tjänsterna göras lättillgängliga för klienten så att fler användare får tillgång till dem. Möjligheten att få betydande besparingar är verklig.

Samtidigt bekräftar utredningen fakta som vi känner till: på samma sätt som vilken digital lösning som helst är Omaolo ineffektiv om processerna inte fungerar. Risken är att de digitala processerna klistras på den gamla verksamheten och i värsta fall måste vårdpersonalen utföra dubbelt arbete och klienten får en dålig serviceupplevelse. Detta kan anses vara ett av de huvudsakliga fynden i utredningen. Ibruktagandet av digitala tjänster förutsätter en bred syn på området, ledningens engagemang och kontinuerlig processutvärdering och processutveckling. Besparingar uppstår när man avlägsnar ett överflödigt steg, som ofta handlar om telefonsamtal.

Effektivitetsutredningen av Omaolo visar att tjänsten kan spara vårdarnas arbetstid avsevärt. Utredningen visade att de mest effektiva symtombedömningarna var symtombedömningar vid misstanke om urinvägsinfektion och könssjukdom. I ett område där tjänsten Omaolo har införts som en del av områdenas verksamhet kunde man med symtombedömningen spara tiotals euro per kontakt jämfört med telefontjänsten. I ett område avgjordes till exempel ärendet för patienter som fyllt i symtombedömningen vid misstanke om urinvägsinfektion upp till 19 timmar snabbare än för personer som uträttat samma ärende via telefontjänsten. Utöver dessa ökar egenvårdsanvisningarnas stora potential effektiviteten. De mest kostnadseffektiva ärenden är sådana som aldrig ens sköts av vårdpersonalen, utan som kan skötas säkert och effektivt med en medicinteknisk produkt med hjälp av egenvårdsanvisningar.

Det har länge funnits en efterfrågan på effektivitetsutredningar av de digitala tjänsterna, och av god orsak. Resultaten från den kvantitativa analysen är unika i Finland och fungerar som startskott för effektivitetsbaserad utveckling av (digitala) tjänster inom klienthandledning och klientrådgivning. Behovet av information är mycket viktig för att man ska kunna göra kloka och hållbara val.

Tjänsten Omaolos effektivitet undersöktes i fyra olika välfärdsområden. Ett av områdena var Egentliga Tavastland, där utredningens resultat upplevdes som mycket nyttiga. I området upplevs det som särskilt viktigt att Omaolo integreras djupare i klienthandledningen. Egentliga Tavastlands dataadministrationschef Toni Suihko konstaterar att det enligt effektivitetsutredningen är uppenbart att det är avgörande att snabbt omsätta effektivitetspotentialen i praktiken, både på grund av den minskande vårdpersonalen och med tanke på välfärdsområdets kritiska ekonomiska situation, och att allt utvecklingsarbete ska leda till verksamhetsförändringar som ökar produktiviteten i vardagen snabbare än någonsin.

Effektivitet, besparingar och bättre service uppstår inte av sig själv. Därför måste man göra val, ofta skrota gammalt och modigt våga övergå till ett nytt sätt att agera. Utredningen berättar om potentialen som kan uppnås genom kloka val. I dessa val vill vi vara till hjälp och stöd samt möjliggöra effektiva tjänster.

Effekterna av tjänsten Omaolo undersöktes i fyra olika välfärdsområden (Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen). NHG hjälpte genomföra utredningen och DigiFinland Ab var beställare och en av forskarparterna. I utredningen granskades användaruppgifterna för symtombedömningarna i Omaolo 2021–2022, med undantag av bedömningen av coronasymtom, som var en produkt för undantagstiden.

Mirva Antila
Verkställande direktör
DigiFinland