15.12.2023

Avtalsförhandlingar med molnleverantörer pågår inom Cirrus-projektet – resultaten av den tekniska dialogen publiceras vid årsskiftet

Inom Cirrus-projektet inleddes avtalsförhandlingar med molnleverantörer i slutet av oktober. Förhandlingarnas mål är att hitta sätt att så effektivt som möjligt främja den offentliga förvaltningens molnövergång. Cirrus-projektet främjar den offentliga förvaltningens molnövergång genom att ge stöd och lösningar i säkerställandet av dataskyddet. En molnövergång kan ge funktionella och kostnadsmässiga fördelar.

Avtalsförhandlingar har förts med Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft och Oracle. I förhandlingarna strävar man efter att identifiera och undanröja avtalsmässiga hinder för molnövergång. I diskussionerna har lösningsorientering betonats. Den första förhandlingsomgången kommer att avslutas i slutet av november.

”Under förhandlingarna har man hittat ett sätt att diskutera saker på. Tillsammans med aktörerna fick vi fundera på modeller med vilka man kan främja övergången till offentliga moln”, berättar Cirrus projektchef Anssi Virtanen.

Den tekniska dialogfasen i början av hösten utgick från pågående avtalsförhandlingar
Före de pågående avtalsförhandlingarna fördes tekniska dialoger inom Cirrus-projektet. I dialogskedet gick man igenom processerna och verksamhetsmodellerna för leverantörernas molntjänster. I dialogerna diskuterades tillsammans med leverantörerna möjligheterna att använda leverantörernas tekniska lösningar i enlighet med kraven på europeiskt dataskydd. Vid årsskiftet 2023 publiceras resultaten av den tekniska utredningen.

Samarbetet mellan aktörerna inom den offentliga sektorn främjar molnövergången
Ibruktagandet av molntjänster inom den offentliga sektorn kräver ny sorts kompetens och nya resurser. De offentliga organisationerna har redan tillsammans med de nuvarande tekniska miljöerna ett hårt resurs- och kostnadstryck. För att de första stegen i ibruktagandet av molntjänster ska kunna tas behövs ett nära nätverkande mellan aktörerna inom den offentliga sektorn, delande av god praxis och gemensamma verksamhetssätt.

Inom Cirrus-projektet genomfördes en nationell molntjänstutredning hösten 2022. Av utredningen framgår att aktörer inom den offentliga sektorn särskilt behöver stöd i möjliggörandet av en molnövergång, särskilt i fråga om upphandling och tekniskt stöd. Under våren kommer Cirrus-projektet att publicera modelldokument som stöd för den offentliga förvaltningens molnupphandlingar.

Blev du intresserad?

Anssi Virtanen
Projektchef
anssi.virtanen@digifinland.fi

Jyri Vuorikallio
Projektchef
jyri.vuorikallio@gov.fi