09.09.2021

Suuntima som underlättar allokeringen av social- och hälsovårdens resurser utvecklas till en nationell tjänst med hjälp av DigiFinland

Tjänsten Suuntima som utvecklats i Birkaland hjälper klienter och yrkesutbildade inom social- och hälsovården att hitta de för klienterna lämpligaste sätten att få och använda tjänsterna. I bedömningen beaktas klientens egna resurser. Tjänsten gör det också lättare att rikta social- och hälsovårdens resurser. För att utveckla och utvidga Suuntima till en riksomfattande tjänst övergår tjänsten från Tays till DigiFinlands ägo och ansvar från början av 2022.

Suuntima är en metod baserad på frågor och en digital tjänst som klienter och yrkesutbildade inom social- och hälsovården använder tillsammans. Ett av målen är att hitta en serviceväg som stöder klienten så bra som möjligt.

Med hjälp av Suuntima kan de begränsade resurserna riktas bättre än i nuläget i enlighet med målen i den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen. Suuntima kombinerar klientens bedömning av sina egna resurser och den yrkesutbildade personens bedömning av hur utmanande situationen är, och utifrån detta bildas en av fyra klientrelationer som definierats i Suuntima.

Tjänsten Suuntima som använts i Birkaland har konstaterats vara ett bra verktyg som ger resultat. Tjänsten har väckt nationellt intresse och i den kommande social- och hälsovårdsreformen utvidgas användningen också utanför Birkaland. För närvarande övergår Suuntima till ett pilotskede i fyra andra sjukvårdsdistrikt.

För att utveckla och utvidga Suuntima till en riksomfattande tjänst övergår tjänsten från Tays till DigiFinlands ägo och serviceportfolio från början av 2022. Projektet för att överföra tjänsten inleddes i augusti. DigiFinland har bättre resurser att utveckla och upprätthålla Suuntima.

”Suuntima har god utvecklingspotential och tjänsten passar utmärkt ihop med DigiFinlands roll att skapa effektiva och jämlika tjänster. Yrkesutbildade personer upplever att Suuntima är ett bra verktyg, vilket är ett särskilt viktigt kriterium. Digitala tjänster ska vara sådana att både våra kunder och invånarna i Finland vill använda dem”, konstaterar Jenny Vuollet, direktör för DigiFinlands projekt och utveckling.

Tjänsten Suuntima har ursprungligen utvecklats inom projektet Kurkiaura. Tjänsten har producerats av Hämeenmaan Sydänpiiri och upprätthållits och vidareutvecklats av primärvårdsenheten vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

” Suuntima är det enda verktyget där klienten själv deltar i segmenteringen och där klientens perspektiv beaktas jämlikt vid sidan av den yrkesutbildade personens åsikt. Det är viktigt att Suuntima blir en riksomfattande tjänst och utvecklas vidare”, berättar överläkare och ansvarsområdeschef Sari Mäkinen vid primärvårdsenheten vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

DigiFinland är ett statsägt aktiebolag som inte eftersträvar vinst. Bolaget producerar lösningar för bland annat social- och hälsovårdens och räddningsväsendets behov samt utvecklar förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning oberoende av bransch. Till DigiFinlands underhållsansvar hör för närvarande två nationellt betydande social- och hälsovårdstjänster för invånarna: tjänsten Omaolo och Jourhjälpen 116117.

Mer information och kontakt:
• sari.makinen@pshp.fi
• jenny.vuollet@digifinland.f