22.02.2022

Projektet Ryhti Muutostuki dras igång som en del av Miljöministeriets projekt Ryhti

I början av 2022 anslöt sig DigiFinland till Miljöministeriets projekt Ryhti. Bolaget stöder projektet Ryhti genom projektet för förändringsstöd (Ryhti Muutostuki), vars mål är att skapa förutsättningar för att ta i bruk det nya datasystemet RYTJ i alla kommuner och landskapsförbund i Finland. I projektet ser man till att det finns de digitala förmågor och färdigheter som behövs för att systemet ska kunna tas i bruk på riksnivå. 

I Miljöministeriets Ryhti-projekt, som pågår åren 2020–2024, fokuserar man på att utveckla Miljöministeriets förvaltningsområde samt på att genomföra de informationsstrukturer som den nya markanvändnings- och bygglagen förutsätter för informationshanteringen. Inom projektet skapas förutsättningar för tillgång till högklassig information om den byggda miljön, vilket hjälper till att utveckla offentliga tjänster och företagsverksamhet. Kunskapen om den byggda miljön är viktig bland annat med tanke på en hälsosam och fungerande livsmiljö, hantering av klimatförändringen samt säkerställande av energieffektiviteten. Information om den byggda miljön har tidigare varit spridd, osammanhängande och svårtillgänglig. 

Inom Ryhti-projektet produceras ett enhetligt digitalt informationsunderlag för den byggda miljön i RYTJ-datasystemet. Målet med projektet är att på ett säkert, smidigt och enhetligt sätt göra tillgänglig den information som uppkommer vid planläggning och då tillstånd för byggande beviljas. I och med ibruktagandet av RYTJ-systemet minskar också insamlingen av överlappande information betydligt och informationen hålls aktuell. Reformen är till nytta både för dem som producerar information och för dem som använder den. 

I projektet Ryhti Muutostuki säkerställs kommunernas och landskapsförbundens digitala förmåga och färdigheter så att det är möjligt att ta i bruk RYTJ-systemet på riksnivå. I projektet beaktas kommunernas olika utgångslägen och åtgärder skräddarsys enligt dem. Innan RYTJ införs i etapper kommer projektet att främja införandet av nya datamodeller och interoperabilitet. Samtidigt informerar projektet kommunerna om de fördelar som medförs av det riksomfattande förenhetligandet av information samt den förenklade produktionen, förvaringen och användningen av information. Projektet Ryhti Muutostuki inleddes i början av 2022 och gäller för två år och ett optionsår. 

För projektet bildas som bäst ett team vars medlemmar kommer att ha sakkunskap om bland annat planläggning, bygglov, informationshantering och geografisk information. Teamet leds av projektchef Satu Reisko och rekryteringen av medlemmar pågår. Teamets uppgift är att hålla kontakt med kommunerna och landskapsförbunden samt utreda nuläget för informationen om den byggda miljön. 

Samarbetspartner i Ryhti-projektet är bland annat Kommunförbundet, Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Finlands miljöcentral (SYKE) ansvarar för genomförandet och upprätthållandet av datasystemet RYTJ.

Mer information

Satu Reisko

Projektchef, Ryhti Muutostuki

satu.reisko@digifinland.fi