31.05.2022

Omaperhe-tjänsten pilottestas nästa höst

Det riksomfattande elektroniska familjecentret byggs som bäst. Som namn på helheten som betjänar familjer har man valt Omaperhe (omaperhe.fi). Liksom ett fysiskt familjecenter samlar ett elektroniskt familjecenter tjänster, verksamhet och stöd för familjer. Organisationer och användare kan pilottesta Omaperhe-tjänsten i höst.


Det elektroniska familjecentret tas i bruk i början av år 2023. I den första fasen genomförs helheten avsedd för personer med familj och personer som håller på att bilda familj, dvs. Omaperhe. Senare kommer en helhet avsedd för unga och en helhet avsedd för yrkespersonal.
Nästa höst genomförs en sex veckor lång pilotperiod för Omaperhe, i vilken de välfärdsområden som deltar i utvecklingen av det elektroniska familjecentret kan delta. För pilotprojektet söker man inom den regionala basservicen organisationer som kan fungera som budbärare till slutanvändarna.


Pilottestning innebär att Omaperhe testas i en verklig miljö. Pilottestning ger organisationer och slutanvändare i regionerna möjlighet att lära sig om Omaperhes funktioner, innehåll och om regionala tjänster. Syftet med pilotprojektet är att kartlägga hur Omaperhe fungerar och hur den kan vidareutvecklas till en helhet som uppfyller slutanvändarnas behov. Syftet med pilotprojektet är att få visshet om att systemet fungerar som det ska.


”Pilotprojektets betydelse för utvecklingen av tjänsten är väsentlig och utifrån den får man respons som baserar sig på genuin användning. På så sätt kan servicen utvecklas i den riktning som invånarna och yrkespersonerna önskar. Jag anser också att det är en betydande prestation att den nationella tjänsten pilottestas endast ett år efter att utvecklingen inletts ”, berättar DigiFinlands projekt- och utvecklingschef Jenny Vuollet.


Pilotprojektet kommer att genomföras kontrollerat och begränsat. För planeringen och genomförandet av pilotprojektet samlar vi som bäst en pilotgrupp bestående av representanter för de områden som hör till projektgruppen. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en realistisk pilottestningsplan, genomföra pilotprojektet inom sitt eget område och bistå andra områden, rapportera om ändrings- och förbättringsbehov samt komma med förslag på hur Omaperhe kan vidareutvecklas.