21.06.2022

Nya egenskaper i tjänsten Hoidonperusteet.fi

Tjänsten Hoidonperusteet.fi, som stöder de vårdanställda inom hälso- och sjukvården i bedömningen av vårdbehovet, fick nya egenskaper den 21 juni 2022. I och med uppdateringen innehåller tjänsten även kommunspecifika serviceställen dit vårdpersonalen kan hänvisa klienter för slutlig bedömning av vårdbehovet.

Efter uppdateringen innehåller tjänsten Hoidonperusteet.fi förutom de nationella grunderna för brådskande vård även kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänsterna. Egenskapen hjälper vårdpersonalen att hitta den lämpligaste serviceplatsen för klienten i samband med bedömningen av vårdbehovet. På så sätt finns de uppgifter som behövs för att bedöma och handleda vårdbehovet framöver på ett och samma ställe. Uppgifterna syns på tjänstens startsida på fliken Serviceställen och på symtomkorten på fliken Regionala anvisningar. Beskrivningarna av tjänsterna härstammar från Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ansvarar för att uppgifterna om serviceställena är korrekta.

Hoidonperusteet.fi är en av de första tjänsterna där man från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicedatalager samlar in omfattande uppgifter för riksomfattande bruk. Det kan förekomma fel och brister i uppgifterna om vårdplats som kan korrigeras utifrån responsen. Vi hoppas att vårdpersonalen som använder tjänsterna enkelt ger respons med den nya funktionen för snabbrespons. Vi samarbetar på bred front för att göra informationen aktuell och heltäckande.

”Vi hoppas att vårdpersonalen som använder tjänsten aktivt ger respons på eventuella fel och brister i uppgifterna om servicestället. På så sätt kan vi förmedla informationen vidare till sjukvårdsdistrikten och kommunerna. Det lönar sig också för kommunernas och sjukvårdsdistriktens aktörer att kontrollera att deras uppgifter är korrekta i tjänsten”, tipsar Leena Koivumäki, utvecklingschef som ansvarar för tjänsten Hoidonperusteet.fi vid DigiFinland.

Uppdateringen påverkar inte det medicinska innehållet som används vid bedömningen av vårdbehovet och som uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen av varje symtomkort syns i kortuppgifterna. Man kan även i fortsättningen ge snabbrespons på medicinskt innehåll med knapparna nere på varje symtomkort. De nationella expertpanelerna ansvarar för tjänstens medicinska innehåll. De fattar beslut om eventuella ändringar och kompletteringar. DigiFinland Oy koordinerar panelernas verksamhet.

Hoidonperusteet.fi, som publicerades i december 2021, är ett anvisningsbibliotek på nätet för grunderna för brådskande vård. Tjänsten riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och är öppen och tillgänglig överallt i Finland. Målet är att utveckla tjänsten till ett mångsidigt verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som stöder vårdpersonalen i bedömningen av vårdbehovet och valet av rätt vårdplats med beaktande av regional praxis. I slutet av 2022 möjliggörs regionspecifika preciserande anvisningar i tjänsten. Utvecklingsarbetet utförs även i fortsättningen tillsammans med regionerna, hälso- och sjukvårdspersonalen och expertpanelerna för medicinskt innehåll, med beaktande av de praktiska behoven.

*Innehållet i tjänsten Hoidonperusteet.fi grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets nationella grunder för brådskande vård av vuxna och barn. DigiFinland koordinerar utvecklingen och uppdateringen av det medicinska innehållet på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Nationella expertpaneler ansvarar för det medicinska innehållet. Panelerna består av experter från sjukvårdsdistrikten och kommunernas akutvård samt representanter för Nödcentralsverket, Duodecim och vissa specialitetsföreningar.