13.10.2021

Mot en nationell interoperabilitet mellan hälso- och sjukvårdens informationssystem

I och med social- och hälsovårdsreformen blir interoperabilitet mellan olika system och applikationer allt viktigare. DigiFinland utarbetar tillsammans med HL7 Finland definitioner som kan användas för välfärdsapplikationer när man överför uppgifter till patientdatasystemen. I framtiden möjliggör arbetet bättre verktyg för vårdpersonalen, sparar resurser samt gör det smidigare att hitta och uppdatera invånares uppgifter.

Att hoppa och överföra information mellan olika system, på mottagningar och i samband med distansärenden. Samma frågor ställs om och om igen samtidigt som det är en kamp med trasiga och avbrutna servicevägar. Sådan ser vardagen ut för vårdpersonal som arbetar i djungeln av datasystem. För en del av problemen är det möjligt att hitta lösningar genom att ändra organisations- och förvaltningsstrukturerna, men även den tekniska utvecklingen spelar en viktig roll när man tacklar utmaningarna.

De ovan beskrivna problemen är inte nya inom hälso- och sjukvården, men i synnerhet i och med social- och hälsovårdsreformen blir interoperabiliteten mellan olika system och applikationer allt viktigare. Det är viktigt att skapa enhetliga och lättframkomliga servicevägar för invånarna.

För att hitta lösningar har vi vid DigiFinland i år samarbetat med HL7 Finland i ett projekt som går under namnet Integration av journaler. Målet är att de välfärdsapplikationer som används inom hälso- och sjukvården ska kunna skapa notiser till patientdatasystemen och producera information om klienterna och patienterna i systemen på ett smidigt och enkelt sätt ur ett professionellt perspektiv.

Hjälp för vårdpersonalen

I praktiken behöver vårdpersonal inte längre övervaka händelser som dyker upp från välfärdsapplikationer och för hand överföra uppgifter som är väsentliga med tanke på vården, utan i fortsättningen kommer informationen om händelser som kräver behandling av vårdpersonal direkt till patientdatasystemet. Samtidigt är det möjligt att komplettera nödvändiga uppgifter på ett strukturerat sätt eller i textform beroende på behovet. Definitionen är ett steg mot en värld där vårdpersonal kan administrera alla händelser som kräver behandling via ett enda system och fullt ut utnyttja den information som välfärdsapplikationerna erbjuder som en del av vården. Projektets samarbetspartner HL7 Finland är en nationell förening som främjar digitaliseringen av hälsouppgifter och möjliggör interoperabilitet.

Projektets mål är att ur teknisk synvinkel utarbeta en nationell uppsättning gränssnittsdefinitioner för informationsutbytet mellan olika applikationer och klient- och patientdatasystem. Projektets arbete med definitionerna har framskridit under hösten 2021 till det skede då man utifrån förutredningarna skapar de egentliga gränssnittsdefinitionerna.

Internationell föregångare

Projektets mål är ganska unikt även internationellt. Det finns endast ett fåtal projekt inom motsvarande ämnesområde i världen, huvudsakligen i Amerika. I Nederländerna har detta arbete också utförts i viss mån och vi har fått hjälp av en nationell organisation som är specialiserad på informationsförmedling inom hälso- och sjukvården. Deras gränssnittsdefinitioner för överföringar av patientuppgifter var en bra utgångspunkt för genomförandet av den nationella uppsättningen gränssnittsdefinitioner. Samarbetet har gått smidigt och de första versionerna av de framtida definitionerna kommer att grunda sig på vår nederländska partners definitioner.

Utöver internationellt samarbete samarbetar vi kontinuerligt med leverantörer av klient- och patientdatasystem för att definitionerna ska vara godtagbara och interoperativa på alla sätt. Ur perspektivet för interoperabilitet är samförstånd och förtroende mellan olika aktörer särskilt viktigt, och både HL7 Finland och DigiFinland vill följa dessa principer när definitionerna utarbetas. I framtiden är målet också att bättre lyfta fram de applikationer som erbjuder service.

Även om projektarbetet framskrider väl i tekniska termer är det slutliga målet klart i våra tankar: i och med att informationsöverföringen möjliggörs har vårdpersonalen i fortsättningen lättare och mer hållbara sätt att följa upp när invånare tar kontakt och följa upp hurdan situationen är för patienter som är hemma.

Markus Suonpää
Teknisk expert