14.03.2022

Hoidonperusteet.fi – kvalitet och effektivitet i bedömningen av vårdbehovet 

Den öppna och avgiftsfria tjänsten Hoidonperusteet.fi som är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, publicerades i december 2021. Hoidonperusteet.fi stöder hälso- och sjukvårdspersonalen i bedömningen av behovet av brådskande vård och hur brådskande vårdbehovet är utifrån de symtom som klienten uppgett. Tjänsten gjorde de nationella grunderna för brådskande vård tillgängliga i en lättanvänd form. 

Hoidonperusteet.fi-tjänsten grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets riksomfattande enhetliga grunder för brådskande vård av barn och vuxna. Tjänsten är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal och den kan användas som hjälp vid bedömningen av vårdbehovet som sker per telefon eller ansikte mot ansikte. 

Ett centralt mål för utvecklingsarbetet har varit att skapa en lättanvänd, tillgänglig och informationssäker lösning med tillräcklig prestationsförmåga för det stora antalet användare som använder tjänsten samtidigt och som anpassar sig till framtidens behov. Tjänsten i sig kommer inte fram till slutsatser utan stöder vårdpersonalen i att ge rekommendationer. 

Införandet av de nationella rekommendationerna i en lättanvänd form gör det möjligt att bedöma invånarnas behov av brådskande vård på ett sätt som håller jämn kvalitet och är tillförlitligt. 
Utvecklingen av tjänsten Hoidonperusteet.fi kommer att fortsätta och en mångsidigare version av tjänsten publiceras senast till hösten 2022. I den kommande versionen har användarorganisationerna bland annat möjlighet att lägga till egna regionala uppgifter och praxis om vårdplatser till tjänsten. På så vis utvecklas tjänsten till ett verktyg för bedömning av vårdbehov och för handledning som tar regional praxis i beaktande. 

Hoidonperusteet.fi är en tjänst som vårdpersonalen länge önskat sig och väntat på, och i utvecklingsarbetet har man beaktat behoven och önskemålen hos de som i praktiken kommer att använda tjänsten.  

*Expertpaneler som består av vårdpersonal inom sjukvårdsdistriktens akutvård och andra centrala intressentgrupper ansvarar för utvecklingen och uppdateringen av det medicinska innehållet i webbtjänsten Hoidonperusteet.fi. DigiFinland koordinerar uppdateringen av det medicinska innehållet på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.