24.08.2021

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde riktlinjer för utvecklingen av DigiFinland

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda DigiFinland Oy:s utvecklingsarbete fortsätter med målet att utvidga bolagets affärsverksamhet och ägarbas till välfärdsområdena, HNS-koncernen och Helsingfors stad från och med 1.1.2023.

Finansministeriet inleder dessutom ett lagberedningsprojekt som gäller regleringen av DigiFinland. I samband med projektet kommer man att bereda bestämmelser för situationer där bolagets verksamhet kan anses utgöra skötsel av en offentlig förvaltningsuppgift.

Digifinland har i enlighet med finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer från den 12 juni 2020 utrett ändamålsenligheten av att utvidga ägarkundförhållandet och intäktslogiken tillsammans med regionala aktörer under 2020 och 2021. Välfärdsområdena utgör den primära kundgruppen i den framtidsmodell som Digifinland föreslår. Andra centrala kundgrupper är ministerierna.

Finansministeriet, som svarar för bolagets ägarstyrning, inleder i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet diskussioner om ägarstrukturen med de framtida välfärdsområdena, HNS-koncernen och Helsingfors stad efter att den temporära förvaltningen av välfärdsområdena och HNS-koncernen inrättats hösten 2021.

Digifinland ges i uppdrag att hösten 2021 bereda servicespecifika affärsmodeller och intäktslogik för ägarkundernas behov. Bolaget utreder samtidigt verksamhetsmodeller för samarbete med andra regionala aktörer såsom kommuner, samkommuner och regionala in house-bolag.

Finansministeriet överlämnar alternativen för bolagets ägarstruktur och affärsmodell och de slutsatser som dragits utifrån utvecklingsarbetet till finanspolitiska ministerutskottet i början av 2022.

Målet för DigiFinland är att utveckla och producera nationella effektiva och jämlika digitala tjänster som baserar sig på kundernas behov, utnyttja befintliga lösningar och kunnande, skapa partnerskap och mervärde för hela den offentliga förvaltningen samt möjliggöra ramar för en effektiv och sund marknad.

DigiFinland är ett icke-vinstdrivande bolag. Bolaget producerar lösningar för bland annat social- och hälsovårdens och räddningsväsendets behov och det utvecklar förutsättningar för branschoberoende kunskapsbaserad ledning. Dessutom ansvarar DigiFinland för närvarande för två nationellt betydande social- och hälsovårdstjänster för invånarna (Omaolo-tjänsten och Jourhjälpen 116117).

Ytterligare information: Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi; Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146, minna.saario(at)stm.fi; Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Finansministeriet 24.8.2021
https://vm.fi/sv/-//10616/finanspolitiska-ministerutskottet-faststallde-riktlinjer-for-utvecklingen-av-digifinland