02.03.2022

Finanspolitiska ministerutskottet drog upp riktlinjer för att bredda ägarbasen av DigiFinland till välfärdsområdena

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda DigiFinland Ab:s ägarbas breddas till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad från och med den 1 januari 2023.

Finansministeriet, som är bolagets ägarstyrare, för i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet förhandlingar om aktieägaravtal och bolagsordning med välfärdsområdena, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Helsingfors stad på våren 2022.

Det har förts förberedande diskussioner med välfärdsområdenas temporära förvaltning om DigiFinlands ägarstruktur och affärsverksamhet. Den gemensamma lägesbilden är att DigiFinland ses som en gemensam in house-aktör för välfärdsområdena och staten.
Avsikten är att staten ska behålla en ägar- och rösträttsandel på minst 33,4 procent av DigiFinland och att staten överlåter majoritetsinnehavet till välfärdsområdena utan vederlag. Överlåtelse av ägande förutsätter riksdagens samtycke och beslut av statsrådets allmänna sammanträde.

Det är enligt staten viktigt att skapa förutsättningar för att alla välfärdsområden ska kunna delta och utnyttja de nationella digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023. Den huvudsakliga kundgruppen i DigiFinlands affärsmodell är välfärdsområdena och staten i egenskap av anknutna enheter. Ärenden som gäller beställningen och finansieringen av tjänster överenskoms beställarspecifikt mellan bolaget och dess kunder.

Någon separat lagberedning om DigiFinland inleds inte i detta skede. I projektet för regleringsbehov kartlades 2021 alternativ för att föreskriva om DigiFinland och dess uppgifter. Projektet föreslog en modell med lag om ordnande av social- och hälsovård. Välfärdsområdet kan från och med den 1 januari 2023 med stöd av ett avtal skaffa sådana digitala social- och hälsovårdstjänster hos DigiFinland som tillhandahålls kunden inom ramen för lagen om ordnande hos social- och hälsovård. Tjänsterna kan omfatta offentliga förvaltningsuppgifter, men inte utövning av offentlig makt.

DigiFinland och dess specialuppgift förblir sektorsövergripande. Bolaget utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektorers behov och stöder oavhängig interoperabilitet för information samt kunskapsbaserad ledning. För närvarande ansvarar Digifinland för två nationellt betydande social- och hälsovårdstjänster för invånarna (Omaolo-tjänsten och Jourhjälpen 116117). DigiFinland introducerar stegvis nya tjänster under innevarande år.

Mer information:
Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at) gov.fi
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146, minna.saario(at)gov.fi
Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Läs mera:
Finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer 1.3.2022 (på finska) Filen öppnas i en ny flik.

Statsrådets kansli, pressmeddelande 132/2022, 1.3.2022