22.02.2022

Ett mer människoorienterat servicenät med hjälp av artificiell intelligens – det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI har en allt större inverkan

DigiFinland deltar genom sitt projekt i AuroraAI-programmet även 2022. Programmets mål är att genomföra en människoorienterad verksamhetsmodell och teknologi som stöder modellen, för att betjäna både invånare och organisationer inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Med öppen källkod, dokumentation, ibruktagningsprocesser och verktyg som stöder ibruktagandet sänks tröskeln för organisationer och samhällstjänster att ansluta sig till AuroraAI-nätet.  

I AuroraAI-programmet har man sedan våren 2021 utvecklat två användargränssnittslösningar för människoorienterad informationsledning som stöder AuroraAI-nätverket, en AuroraAI-chatbot samt lösningen Hur är det med dig? (Mitä minulle kuuluu, MMK). AuroraAI-chatbot-applikationen bygger på att man utnyttjar artificiell intelligens som kan föra en dialog för att betjäna en klient på bästa möjliga sätt. MMK å sin sida kommer att erbjuda både invånare och organisationer verktyg för informationsledning i form av spel. Genomförandet av gränssnittslösningar och arkitekturen har gjorts i nära samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).  

Den människoorienterade tankemodellen syns inte bara i AuroraAI-projektets lösningar, utan också i verksamhetssätten i utvecklingsskedet. Utvecklingsarbetet har gjorts tillsammans med klientorganisationerna, vilket innebär att de blivande slutanvändarna har fått påverka gränssnittslösningarnas funktioner och innehåll. Klientsamarbetet har varit en värdefull fördel med tanke på AuroraAI-programmets mål, eftersom man redan i ett tidigt skede har lyckats verifiera lösningarnas användbarhet. Samtidigt har det varit möjligt att vidta korrigerande åtgärder utifrån aktuell respons och genuin användarupplevelse.  

Tillämpningar grundade på AuroraAI-chatbot-lösningen håller på att utvecklas tillsammans med flera samarbetspartner för att betjäna invånare i olika livssituationer och som använder olika tjänster. Ett av dessa program är Hytebotti, som har utvecklats i samarbete med Befolkningsförbundet, Diakonissanstalten, Stationens Barn rf och HelsingforsMission. Syftet med Hytebotti-applikationen är att betjäna unga vid utmanande livshändelser.  

Samarbetet med utvecklingen av chatbot-applikationen görs också med städerna Tammerfors och Kuopio. I Tammerfors byggs en International House Tampere (IHT)-chatbot, där de regionala arbetslivstjänsterna till en början betjänar internationella personkunder. IHT-chatboten hjälper invånare som flyttat till Finland att hitta sysselsättning och att etablera sig i samhället. I Kuopio utvecklas BusinessKuopio-chatboten till en virtuell assistent för smidig kommunikation med staden angående tillväxttjänster för företagare och företag.  

Lösningen Hur är det med dig? (Mitä minulle kuuluu, MMK), som erbjuder lösningar för informationsledning i form av spel, har tagits med i kyrkans konfirmandarbete. Frågespelsapplikationen som utvecklats för kyrkan använder namnet Mun ripari. Prototypversionen av den har testats framgångsrikt på konfirmandlägren sommaren 2021 och den testas från och med februari 2022 i större omfattning i samband med skriftskolor som ordnas år 2022.   

MMK-lösningens separata hemvy kommer att erbjuda användaren en rekommendationsmekanism som länkar till användartjänster och tillhörande ekosystem som erbjuds av aktörer som anslutit sig till AuroraAI-nätverket. Samtidigt strukturerar hemvyn tillgängliga samhälleliga tjänster till en lätthanterlig och meningsfull helhet för användaren. Även applikationsfamiljen MMK ökar med accelererad fart år 2022, då den replikerbara frågespelsfunktionaliteten tillämpas på nya användningsfall i referensgenomförandet av användargränssnittslösningar. Funktionaliteten utnyttjas i mån av möjlighet också i separata pilotprojekt med AuroraAI-nätet – till exempel i ett försök med smarta värdehandlingar. 

Mer information

Pirkka-Matti Alanne, ledare för AuroraAI-projektet, DigiFinland

pirkka-matti.alanne@digifinland.fi